kernzone

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kernzone
Definitie (nl)het gebied dat gerekend wordt tot de waterkering bij waterkerende dijklichamen. De kernzone is begrensd door de binnenteen en de buitenteen van de waterkering. De kernzone omvat in ieder geval het keurprofiel en soms ook een deel van het profiel van vrije ruimte.
Toelichting (nl)Zone binnen het gebied dat onder de werking van de keur of Wbr valt en die als zodanig in de legger is opgenomen - bij duinen is dit de afslagzone met het grensprofiel. Waterkering plus het gebied dat zich uitstrekt tot waar bezwijkmechanismen van de waterkering reiken. Denk hierbij aan het uittreepunt in het maaiveld van een glijcirkel.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kernzoneBreder
kernzoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png