ecologisch waardevolle wateren

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)ecologisch waardevolle wateren
Definitie (nl)kleine wateren die buiten de minimale omvang van een oppervlaktewaterlichaam vallen en vanwege ecologische waarden toch opgenomen (zouden moeten) worden als waterlichaam.
Toelichting (nl)Geen objectieve kriteria, gedacht wordt vaak aan VHR, EHS, provinciale EHS en overige Nb-wet gebieden.
Bronbegrippenlijst KRW natuurmonumenten
Synoniem (nl)waterparel
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png