grondwaterbalans

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)grondwaterbalans
Definitie (nl)een vergelijking van de toevoer en afvoer van grondwater, en, in geval van niet-stationaire situaties, verandering in berging over een bepaalde periode en binnen een gegeven gebied.
Label (en)groundwater balance
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Waterbalans grondwater (Domeinwaarde)Gerelateerdgrondwaterbalans
RDF.jpg
Aquo history.png