watersysteembeheer

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)watersysteembeheer
Definitie (nl)samenstel van aan watersystemen verbonden taken, gericht op het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van die watersystemen en de vervulling van de op grond van deze wet aan die watersystemen toegekende maatschappelijke functies
Publieksvriendelijke toelichtingtaken die tot doel hebben dat zo min mogelijk overstromingen, wateroverlast en waterschaarste ontstaan en dat de waterkwaliteit in de watersystemen goed is.
BronUIVO-W
Begin geldigheid2020/01/28
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watersysteembeheerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png