Eigenschap:Toelichting (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Toelichting op de definitie (Nederlandstalig)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
Wij onderscheiden hoofdboordwerktuigkundigen (HWTK), boordwerktuigkundigen (WTK) en assistent-boordwerktuigkundigen. Informeel ook eerste meester, tweede meester enzovoort.  +
1
Tot en met deze 1-mijlszone moet conform de KRW worden getoetst op goede toestand  +
Een vuistregel waarbij hormoonverstorende effecten kunnen optreden is de grens van 1 ng EEQ /l . Deze waarde is afgeleid van de zogenaamde PNEC (Predicted No Effect Concentration) voor 17-beta-estradiol in water (uit: STOWA, 2003). Deze concentratie is de indicatieve ‘veilige’ concentratie van het hormoon 17-beta-estradiol en van laboratorium onderzoek afgeleid. Beneden deze concentratie worden geen effecten verwacht.  +
A
Een aanduiding voor de vaststelling van de wijze van het gebruik van persoonlijke gegevens zoals die door een persoon bij aanschrijving wordt gewenst  +
Het type aanslag van een belastingaanslag. Aanslagen van verschilende belastingsoorten kunnen gecombineerd worden op 1 biljet. Ze moeten dan wel van hetzelfde type zijn bv: belasting die met een peildatum werken of voor een gebruiks periode heffen.  +
Een aanduiding voor aanvoereenheid gebaseerd op de typen aanvoereenheden die door waterschappen worden onderscheiden  +
Een aanduiding voor aanvoergebied gebaseerd op de typen aanvoergebied die door waterschappen worden onderscheiden  +
Aanduiding aanwezig, afwezig, onbekend  +
Een formeel via het staatsblad gepubliceerde aanduiding van een wetenschappelijke of andere graad van opleiding welke bij aanschrijving vooraf gaat aan de voornamen (dan wel de daarvan afgeleide naamgegevens) dan wel volgt op de achternaam.  +
Een niet tot de naamgegevens behorende aanduiding die de persoon erfrechtelijk krijgt toegekend of anderszins verkrijgt  +
Een aanduiding voor het soort afleveringspunt, getypeerd naar de herkomst en bestemming van het te lozen rioleringswater  +
Soorten afrastering  +
Type afsluiting stuw  +
Wijze van bediening van de afsluiter  +
Soorten afsluiting voor duikers.  +
Aquo-domeintabel met nadere aanduiding voor het type afsluitmiddel  +
Een aanduiding voor de wijze waarop een kunstwerk kan worden afgesloten, gebaseerd op het sluitingsmechanisme.  +
Een aanduiding voor afvoergebied gebaseerd op de typen afvoergebied die door waterschappen worden onderscheiden  +
Een aanduiding voor afwateringseenheid gebaseerd op de typen afwateringseenheden die door waterschappen worden onderscheiden.  +
Aquo domeintabel met TypeAtRisk  +