Eigenschap:Toelichting (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Toelichting op de definitie (Nederlandstalig)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 20 pages using this property.
(
Wij onderscheiden hoofdboordwerktuigkundigen (HWTK), boordwerktuigkundigen (WTK) en assistent-boordwerktuigkundigen. Informeel ook eerste meester, tweede meester enzovoort.  +
1
Tot en met deze 1-mijlszone moet conform de KRW worden getoetst op goede toestand  +
Een vuistregel waarbij hormoonverstorende effecten kunnen optreden is de grens van 1 ng EEQ /l . Deze waarde is afgeleid van de zogenaamde PNEC (Predicted No Effect Concentration) voor 17-beta-estradiol in water (uit: STOWA, 2003). Deze concentratie is de indicatieve ‘veilige’ concentratie van het hormoon 17-beta-estradiol en van laboratorium onderzoek afgeleid. Beneden deze concentratie worden geen effecten verwacht.  +
B
Het BOT-mi is een interdepartementaal team van deskundigen dat adviezen verstrekt bij milieu-incidenten (ingesteld door VROM: 2002/Nr. VI/CM/783).  +
een vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, als mede de coördinatie van het economische, financiële en sociale beleid en het aanvaarden en voeren van een gemeenschappelijk beleid in de economische betrekkingen met derde landen en inzake de daarmee verband houdende betalingen.  +
Benelux Middengebied (BMG) is de benaming voor een Vlaams-Nederlandse Euregio. Het omvat de Vlaamse provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, en de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg. Deze Euregio kent ruim zes miljoen inwoners.  +
Wet van 27 oktober 1965, houdende regelen omtrent de ontgrondingen.  +
Het Brzo 1999 en het Rrzo 1999 stellen eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland ten aanzien van de preventie en de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Daarnaast wordt in het Brzo 1999 de wijze waarop de overheid daarop moet toezien geregeld. Provincies en gemeenten spelen hier als coördinerend bevoegd gezag Wet milieubeheer (bg Wm) een centrale rol.  +
Europese afvalstoffenlijst (Eural) vervangt Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) op 1 januari 2002  +
Dateert uit 1594. De eerste Brandaris werd al in 1323 op Terschelling gebouwd.  +
C
C = Character / E = exponentieel, significant / F = exponentieel, niet significant / I = Integer / L = Logical / T = Table  +
Strategie die gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd is door de Europese Commissie en lidstaten. De CIS wordt gecoordineerd door het informeel overleg van de Europese waterdirecteuren.  +
D
Wordt gebruikt voor eDNA bemonstering  +
In eerste instantie neem de fotosynthese snelheid toe met de lichtintensiteit en vlakt dan af naar een maximale fotosynthese snelheid. De fotosynthese efficiëntie is de initiële helling van de fotosynthese-lichtcurve waar de fotosynthese snelheid licht-gelimiteerd is. De maximale fotosynthese snelheid wordt bepaald door de enzymatische reacties van de donkerreactie. Enkele factoren die de maximale fotosynthese snelheid beïnvloeden, zijn: lichtintensiteit, CO₂-concentratie, temperatuur, chlorofylgehalte en nutriënten.  +
Elk ministerie heeft zijn eigen DCC. Binnen het ministerie van VenW is het DCC de regisseur op het gebied van crisisbeheersing. Onder alle omstandigheden is het DCC-VenW een samenwerkingsverband tussen inhoud van een beleidsveld, communicatie, procesbewaking en operationele ondersteuning.  +
Long-, maag- en darminhoud behoren hier niet bij, maar bloed is wel weer een weefsel.  +
E
De European Nature Information System (EUNIS) habitat classificatie is een pan-Europees systeem, dat is ontwikkeld tussen 1996 en 2001 door het European Environment Agency (EEA) in samenwerking met experts uit heel Europa. Het is een classificatie voor alle typen natuurlijke en niet-natuurlijke habitats, zowel aquatisch als terrestrisch.  +
Het Coordinatiebureau Stroomgebieden Nederland coordineert het tot stand komen van de stroomgebiedsbeheerplannen, voor het ministerie van VenW.  +
het polluntant release transfer register is een internationaal openbaar register met gegevens over de vervuiling van bedrijven. Het gaat daarbij om de uitstoot van vervuilende stoffen in water, lucht en bodem en om afvaltransporten. Naast deze gegevens over bedrijven wordt in het register ook informatie over diffuse bronnen opgenomen. Dit zijn moeilijk aanwijsbare bronnen die diffuse verontreiniging veroorzaken, zoals meststoffen die van weilanden in bodem en water terecht komen. Het register is bedoeld om burgers toegang te geven tot informatie over de vervuiling van bedrijven in hun omgeving. Het register komt voort uit het verdrag van Aarhus. Dit verdrag regelt onder andere het recht op toegang tot milieu-informatie over het milieu.  +
Commissie is met name belangrijk in specifieke sectoren, zoals mededinging (toezicht op kartels en fusies, afschaffing van of controle op discriminerende overheidssteun), landbouw (opstelling van landbouwvoorschriften) of onderzoek en technologische ontwikkeling (bevordering en coördinatie via het communautaire kaderprogramma). De Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de communautaire begroting onder toezicht van de Europese Rekenkamer. De twee instellingen streven gezamenlijk naar een goed financieel beheer. Op basis van het jaarverslag van de Rekenkamer stemt het Europees Parlement om de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting.  +