Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 20 pages using this property.
(
(Scheeps)officier die belast is met de zorg voor onderhoud en werking van de technische installaties  +
1
een wetland wordt in de conventie van Ramsar beschouwd als internationaal belangrijk als het regelmatig meer dan 20.000 watervogels herbergt of als er regelmatig minstens 1 % van de individuen van een geografische populatie van één of meer watervogelsoorten aanwezig is (het zogenaamde 1 % -criterium).  +
Maritieme zone binnen de territoriale zee tot aan 1 zeemijl gemeten van de basislijn  +
grens van de territoriale zee op twaalf zeemijl gemeten van de basislijn.  +
Maritieme zone binnen de territoriale zee tot aan 12 zeemijl gemeten vanaf de basislijn.  +
mate voor de hormoonverstorende activiteit door deze uit te drukken ten opzichte van het natuurlijke oestrogene hormoon 17b-estradiol  +
alfanumerieke constante.  +
meta-informatie over de berekening met een 1D-oppervlaktewatermodel.  +
1D-Kunstwerk waarmee een abrupt verschil in bodemhoogte in de stroomrichting in een waterloop wordt weergegeven.  +
een geschematiseerde weergave van een of meerdere brugpijler(s) die dwars op de stroomrichting in een waterloop is/zijn gesitueerd.  +
waarde van een toestandsvariabele.  +
een geschematiseerde weergave van een duiker  +
de stroomvoerende breedte en de totale breedte op het betreffende niveau in het dwarsprofiel.  +
set gegevens waarmee de denkbeeldige doorsnijding van een 1D-vak of gedeelte daarvan, eventueel samengesteld als geschematiseerd gemiddelde van een of meerdere actuele en/of historische dwarsprofielen, wordt vastgelegd  +
de gegevens waarmee een cirkelvormig dwarsprofiel wordt beschreven.  +
de gegevens van een dwarsprofiel, dat wordt beschreven door de breedte op een of meer niveaus.  +
de gegevens waarmee een trapeziumvormig dwarsprofiel wordt beschreven.  +
de parameters waarmee een tijdfunctie wordt beschreven.  +
de parameters waarmee een functie van de uitvoerwaarden van een rekenpunt wordt beschreven.  +
de informatie voor het berekenen van de afvoer (lozing) uit een op het netwerk afwaterend gebied. De lozing wordt in een 1D-schematisatiepunt aan de schematisatie toegevoegd.  +