Domeintabellen

Hier onder staat de lijst met de domeintabellen, voor alle 130 van de totaal 258 domeintabellen, zie Categorie:Domeintabellen


IM Metingen (55)

IMWA Normen (13)

IMWA Waterveiligheid (2)

afvalwaterzuiveringsbeheer (18)

belastingheffing (3)

bodembeheer (16)

calamiteitenzorg (2)

drinkwaterbeheer (11)

ecologie (1)

grondwaterbeheer (17)

relatiebeheer (3)

rioleringsbeheer (5)

vaarwegbeheer (3)

vergunningverlening (4)

waterbodembeheer (28)

waterkeringbeheer (15)

watersysteembeheer kwaliteit (30)

watersysteembeheer kwantiteit (12)

wegenbeheer (2)