Domeintabellen

Hier onder staat de lijst met de domeintabellen, voor alle 130 van de totaal 258 domeintabellen, zie Categorie:Domeintabellen


IM Metingen (55)

DomeintabelToelichting (nl)
BemonsteringsapparaatApparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt.

Subset van de Aquo-domeintabel Veldapparaat

Vanaf 2011 bevat de xsd geen indeling (kolom groep) meer, maar alleen de apparaten zelf (kolom omschrijving).
BemonsteringsmethodeWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse
BemonsteringssoortTechniek waarmee de bemonstering wordt uitgevoerd. Deze tabel bevat niet de methode of voorschrift dat is gevolgd bij de bemonstering, dat is de bemonsteringsmethode!
BiologischKenmerkDeze tabel bevat gestandaardiseerde biologische kenmerken van een taxon die een klasse of fractie aanduiden. Deze tabel is gebaseerd op RfC W-1710-0004 en geïmplementeerd met de Aquo-update van december 2017
BiotaxonEenheid in het classificatiesysteem van organismen

Toelichting Door H.J. Lam ingevoerd begrip. Meervoud: taxa. Een groep van organismen die op grond van een zekere overeenkomst een taxonomische eenheid vormen, onafhankelijk van de grootte of de rangorde van die eenheid. Van hoog naar laag in het classificatiesysteem zijn dat phylum, klasse, orde, familie, genus, soort en ondersoort.

De domeintabel is overgenomen uit de TWN. Dubbelingen in latijnse namen zijn slechts eenmaal opgenomen. Hierbij hebben biotaxa met een lagere TWNstatus (10, daarna 20) de voorkeur gekregen over biotaxa met hogere statussen (30, daarna 81, etc , 92). Deze domeintabel heeft ten doel informatiesystemen geautomatiseerd te kunnen vullen. Het is dan ook slechts een uittreksel van de TWNlijst -zoals deze op aquo.nl is te vinden- en om die reden zijn dan ook niet alle beschikbare kolommen overgenomen.
BodemlaagBodemkenmerkenGebruik in bijzonderheid.type: aanduiding van het bodemkenmerk.
BodemlaagBodemkenmerkenGradatieGebruikt om aan te geven wat de gradatie van een bodemkenmerk is.
BodemlaagBodemkenmerkenOorsprongGebruik in bijzonderheid.type: aanduiding van het bodemkenmerk.
BodemlaagBodemkenmerkenSpecificatieHet verder specificeren van de Bodemkenmerk. Voorbeeld: Bodemkenmerk is asfalt, dan kun je bij specificatie opgeven wat voor Asfalt. Zelfde geldt bijv. voor schelpen, daarna een specificatie van schelpen.
BodemlaagTypeGebruikt om aan te geven wat voor soort laag het is.
BodemsoortGebruikt om de bodemsoort aan te duiden. Gebruik de codes uit de groep 'NEN-omschrijving' om weer te geven volgens de NEN (Bronhouder NEN). Gebruik de codes uit de groep Hoofdnaam en Bijmengingen om weer te geven met een Hoofdnaam met evt 1 of meerdere bijmengingen.
BodemsoortMediaanGebruikt om de mediaan van de bodemsoort aan te duiden (Bronhouder NEN).
CertificeringsCodeDefinitie: Toelichting: Gebruik in analyseresultaat.certificering : aanduiding van het kwaliteitskenmerk volgens welke het laboratorium de ....
CompartimentHet deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd.

Uit de Praktijkrichtlijn: Een compartiment is volgens de definitie in Aquo-lex: Het deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd. Een domeintabel voor dat het deel van de werkelijkheid waarop de waarneming betrekking heeft kan zeer uitgebreid zijn. De inhoud is beperkt door de doelen waarvoor compartimenten bij de waarnemingen worden vastgelegd: - Waarnemingen kunnen toetsen aan wettelijke kwaliteitsnormen. Voor een dergelijk compartiment zijn in de wet- en regelgeving kwaliteits- of kwantiteitsnormen vastgesteld. - Aan kunnen geven dat de analyses - om de waarneming te kunnen vastleggen - is uitgevoerd in of op een bepaald medium of in een organisme. Hierdoor kunnen deze waarnemingen worden gebruikt voor onderzoek naar de kwaliteit van het milieu of van niet natuurlijke processen (bijvoorbeeld afvalwaterzuivering). Voor dergelijk onderzoek is het noodzakelijk dat in een gestandaardiseerde waardebepalingsmethode (analysemethode, werkvoorschrift o.i.d.) is vastgelegd hoe de analyse van het medium moet plaatsvinden.

Voor de duidelijkheid: het vastleggen van een compartiment kan één of meer doelen dienen. Deze doelen geven indirect ook aan dat een compartiment niet is bedoeld om de plaats van de waarneming in de werkelijkheid weer te geven. Dergelijk informatie wordt over het algemeen vastgelegd bij een meetpunt/meetobject.
EenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
GeslachtDefinitie:
GrindGehalteGebruikt om het grindgehalte aan te duiden (Bronhouder NEN).
HoedanigheidDe vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Toelichting: De vorm van de eenheid kan een equivalent zijn waarin de meetwaarde wordt uitgedrukt, als ware het een andere vergelijkbare parameter. Voorbeeld hiervan is uitgedrukt in Stikstof bij de parameter Nitraat (NO3). De vorm van de eenheid kan ook een referentie(-kader) weergeven zoals in bijvoorbeeld t.o.v. NAP. De waarde opgeloste fractie of de korrelgroottefractie zijn voorbeelden van fracties van een parameter.
J_of_NAanduiding voor ja of nee
JuistheidsoordeelJuistheidsoordeelDoorBronhouder - Het eindoordeel van de bronhouder over de betrouwbaarheid van een individuele meting van het grondwatersamen-stellingsonderzoek op basis van een, voor het hele onderzoek gebruikte, beoordelingsprocedure. Dit veld is aangevraagd i.v.m. de BRO en bekend in de BRO-GAR als: 'veldmeting/analyse.status kwaliteitscontrole'.
KansverdelingStatistische verdelingen
KenmerkBodemlaagKenmerken die aan een bodemlaag kunnen hangen als waarneming
KenmerkMonsternameKenmerk beschrijvingen en waarnemingen die worden gedaan bij een Monstername welke geen daadwerkelijke meting zijn die iets zeggen over het monster maar over de monstername zelf.
KleurGebruikt om de kleur van de laag of andere waarneming aan te duiden.
KleursterkteGebruikt om de kleursterkte van de laag aan te duiden
KwaliteitsoordeelDe aanduiding van de betrouwbaarheid van de waarde en interpretatieoordeel.
LabopdrachtStatusDefinitie: Toelichting: Gebruikt om bij terugkoppeling van een Labopdracht de status van opdracht en resultaten terug te geven.
LimietsymboolReferentieDe grenswaarde waarop het attribuut LimitSymbol van AnalyticResult betrekking heeft.
LocatietypeWaardeBepalingDeze lijst komt overeen met de Inspire tabel ResultAcquisitionSourceValue welke is opgenomen bij de meetpunten.
MateriaalMonsterVerpakkingType verpakkingsmateriaal, dus glas, rvs, kunstof, etc.
MeetObjectSoortGebruik in MeasurementObject : aanduiding van het type meetobject, een fysieke plaats waaraan metingen gebeuren en eventueel monsters worden onttrokken.
MeetapparaatApparaat dat gebruikt wordt in het veld voor het doen van waarnemingen.

Dus niet voor uitnemen van monsters (bemonsteringsapparaat).

Deze tabel is n.a.v. de Aquo update van december 2015 samengevoegd met de domeintabel Plaatsbepalingsapparaat, zie RfC W-1509-0006.
MeetinstantieInstantie die in een bepaalde rol bij een meting betrokken is. Deze rol kan betrekking hebben op de opdrachtverlening, monsterneming, meting of analyse.
MonsterTypeDefinitie: Toelichting: De definitie van verschillende soorten monsters, welke relaties met elkaar kunnen hebben.
MonsterVerpakkingDefinitie: - Toelichting: Hieronder staat aangegeven wordt wat voor type verpakking o.a. een veldmonster heeft.
MonsterVoorbehandelingDefinitie: - Toelichting: Bij een veldmonster kan opgegeven worden of deze voorbehandeld is, dus geroerd of gefilterd e.d.
MonsterbewerkingsmethodeNadere aanduiding van de wijze waarop een monster bewerkt is.
OliewaterReactieMateGebruikt om de mate van olie-water reactie aan te duiden.
OnderzoekssoortSoort onderzoek voor bijvoorbeeld laboratoriumopdrachten. Is informatie voor de klant ten behoeve van trendanalyses en rapportages
OrgaanDeel van een biotaxon of van een biotaxon in een bepaald ontwikkelingsstadium dat door zijn bouw, samenstelling en/of functie te onderscheiden is van de overige delen.
OrganischeStofGehalteGebruikt om de mate van humus (organische stof) aan te duiden.
ParameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.

Toelichting:

Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals Zuurgraad, Massa,en Temperatuur. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals Massaconcentratie cadmium, Aantal huismussen of Volume slib. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld Geslacht of Kleur.
RelatedObservationRollenDefinitie: Toelichting: Onderlinge relaties tussen 'Observations' zoals deze in Observations en Measurements genoemd worden.
RelatedSamplingFeatureRollenDefinitie: Toelichting: Onderlinge relaties tussen de 'SamplingFeatures' zoals deze in Observations en Measurements genoemd worden.
RelatedSubjectRollenDefinitie De rol van de ene betrokkene tot de andere. Toelichting De domeinwaarden in deze domeintabel worden gebruikt om aan te geven wat de onderlinge relaties zijn tussen betrokkenen (personen en organisaties). Een persoon (subject 2) kan bijvoorbeeld medewerker zijn bij een organisatie (subject 1).
RolBetrokkeneDefinitie:

De manier waarop een persoon of organisatie betrokken is bij een proces.

NB: Dit is een ‘technische’ domeintabel, en heeft bij wijzigingen effect op het model. Bij wijzigingsverzoeken op deze domeintabellen altijd even schakelen met SIKB
StaatEen aanduiding van de kwaliteit als goed, matig, slecht of onbekend
StatistischeParameterLijst met statistische parameters
ValidationScoreDe score van de gevolgde validatiestappen, conform de STOWA protocollen.
ValidationStepsBeschrijving van de uitgevoerde validatiestap of validatiestappen. Een validatiestap is vaak een geautomatiseerd uitgevoerde controle of de meetwaarde correct is.
WaardebepalingsmethodeWijze waarop de meetwaarde bepaald is

Toelichting:

Het gaat hierbij zowel om fysische, chemische als biologische bepalingen. Vaak is dit de verwijzing naar een document, bv NEN-norm, waarin de toegepaste methode beschreven is. Het rekenmodel waarmee waarden gegenereerd worden wordt beschouwd als waardebepalingsmethode.Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop een waarde bepaald wordt uit een combinatie van de verschillende sensoren.
WaardebepalingstechniekDe techniek die wordt gebruikt, in de waardebepalingsmethode, om de waarde van een meting te bepalen.
WaardebewerkingsmethodeAanduiding van de manier waarop een reeks meetwaarden (rekenkundig) bewerkt zijn.

Toelichting: Een voorbeeld van een bewerkingsmethode is een middeling of een percentielberekening.

Doorgaans betreft het een rekenkundige middeling over een bepaalde tijdsperiode waarbij na uitvoering de analysemethode voor de reeks niet wijzigt.
WaarnemingReeksTypeDefinitie - Toelichting: Deze domeintabel bepaalt voor AnalysisRange.RangeType de mogelijkheden voor het type meetreeks. Een meetreeks heeft metingen/waarnemingen die in tijd, diepte, locatie e.d. kunnen verschillen.
WaterbeheerderOrganisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)

IMWA Normen (13)

DomeintabelToelichting (nl)
BiologischKenmerkDeze tabel bevat gestandaardiseerde biologische kenmerken van een taxon die een klasse of fractie aanduiden. Deze tabel is gebaseerd op RfC W-1710-0004 en geïmplementeerd met de Aquo-update van december 2017
ClassificatieCIWClassificatie volgens de CIW (voormalige Commissie Integraal Waterbeheer) voor de beoordeling van de waterkwaliteit.
ClassificatieKRWGWClassificatie volgens de KRW voor de beoordeling van kwaliteitselementen voor grondwater.
ClassificatieKRWbiologischOWClassificatie volgens de KRW voor de beoordeling van biologische kwaliteitselementen voor oppervlaktewater.
ClassificatieKRWchemischOWClassificatie volgens de KRW voor de beoordeling van chemische kwaliteitselementen voor oppervlaktewater.
CompartimentHet deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd.

Uit de Praktijkrichtlijn: Een compartiment is volgens de definitie in Aquo-lex: Het deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd. Een domeintabel voor dat het deel van de werkelijkheid waarop de waarneming betrekking heeft kan zeer uitgebreid zijn. De inhoud is beperkt door de doelen waarvoor compartimenten bij de waarnemingen worden vastgelegd: - Waarnemingen kunnen toetsen aan wettelijke kwaliteitsnormen. Voor een dergelijk compartiment zijn in de wet- en regelgeving kwaliteits- of kwantiteitsnormen vastgesteld. - Aan kunnen geven dat de analyses - om de waarneming te kunnen vastleggen - is uitgevoerd in of op een bepaald medium of in een organisme. Hierdoor kunnen deze waarnemingen worden gebruikt voor onderzoek naar de kwaliteit van het milieu of van niet natuurlijke processen (bijvoorbeeld afvalwaterzuivering). Voor dergelijk onderzoek is het noodzakelijk dat in een gestandaardiseerde waardebepalingsmethode (analysemethode, werkvoorschrift o.i.d.) is vastgelegd hoe de analyse van het medium moet plaatsvinden.

Voor de duidelijkheid: het vastleggen van een compartiment kan één of meer doelen dienen. Deze doelen geven indirect ook aan dat een compartiment niet is bedoeld om de plaats van de waarneming in de werkelijkheid weer te geven. Dergelijk informatie wordt over het algemeen vastgelegd bij een meetpunt/meetobject.
HoedanigheidDe vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Toelichting: De vorm van de eenheid kan een equivalent zijn waarin de meetwaarde wordt uitgedrukt, als ware het een andere vergelijkbare parameter. Voorbeeld hiervan is uitgedrukt in Stikstof bij de parameter Nitraat (NO3). De vorm van de eenheid kan ook een referentie(-kader) weergeven zoals in bijvoorbeeld t.o.v. NAP. De waarde opgeloste fractie of de korrelgroottefractie zijn voorbeelden van fracties van een parameter.
NormRelatieRolDe relatie van de ene norm tot een andere norm.
NormgroepSet normen die gegroepeerd zijn in het kader van een toets.
NormkaderWettelijk kader waarbinnen de norm bepaald is.
ParameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.

Toelichting:

Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals Zuurgraad, Massa,en Temperatuur. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals Massaconcentratie cadmium, Aantal huismussen of Volume slib. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld Geslacht of Kleur.
TijdDimensietypeAquo-domeintabel met type Tijd Dimensie
WaardebewerkingsmethodeAanduiding van de manier waarop een reeks meetwaarden (rekenkundig) bewerkt zijn.

Toelichting: Een voorbeeld van een bewerkingsmethode is een middeling of een percentielberekening.

Doorgaans betreft het een rekenkundige middeling over een bepaalde tijdsperiode waarbij na uitvoering de analysemethode voor de reeks niet wijzigt.

IMWA Waterveiligheid (2)

DomeintabelToelichting (nl)
AfsluitmiddelTypeAquo-domeintabel met nadere aanduiding voor het type afsluitmiddel
BesturingswijzeAanduiding hoe het object al dan niet bediend wordt

afvalwaterzuiveringsbeheer (18)

DomeintabelToelichting (nl)
BemonsteringsapparaatApparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt.

Subset van de Aquo-domeintabel Veldapparaat

Vanaf 2011 bevat de xsd geen indeling (kolom groep) meer, maar alleen de apparaten zelf (kolom omschrijving).
BemonsteringsmethodeWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse
CompartimentHet deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd.

Uit de Praktijkrichtlijn: Een compartiment is volgens de definitie in Aquo-lex: Het deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd. Een domeintabel voor dat het deel van de werkelijkheid waarop de waarneming betrekking heeft kan zeer uitgebreid zijn. De inhoud is beperkt door de doelen waarvoor compartimenten bij de waarnemingen worden vastgelegd: - Waarnemingen kunnen toetsen aan wettelijke kwaliteitsnormen. Voor een dergelijk compartiment zijn in de wet- en regelgeving kwaliteits- of kwantiteitsnormen vastgesteld. - Aan kunnen geven dat de analyses - om de waarneming te kunnen vastleggen - is uitgevoerd in of op een bepaald medium of in een organisme. Hierdoor kunnen deze waarnemingen worden gebruikt voor onderzoek naar de kwaliteit van het milieu of van niet natuurlijke processen (bijvoorbeeld afvalwaterzuivering). Voor dergelijk onderzoek is het noodzakelijk dat in een gestandaardiseerde waardebepalingsmethode (analysemethode, werkvoorschrift o.i.d.) is vastgelegd hoe de analyse van het medium moet plaatsvinden.

Voor de duidelijkheid: het vastleggen van een compartiment kan één of meer doelen dienen. Deze doelen geven indirect ook aan dat een compartiment niet is bedoeld om de plaats van de waarneming in de werkelijkheid weer te geven. Dergelijk informatie wordt over het algemeen vastgelegd bij een meetpunt/meetobject.
EenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
HoedanigheidDe vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Toelichting: De vorm van de eenheid kan een equivalent zijn waarin de meetwaarde wordt uitgedrukt, als ware het een andere vergelijkbare parameter. Voorbeeld hiervan is uitgedrukt in Stikstof bij de parameter Nitraat (NO3). De vorm van de eenheid kan ook een referentie(-kader) weergeven zoals in bijvoorbeeld t.o.v. NAP. De waarde opgeloste fractie of de korrelgroottefractie zijn voorbeelden van fracties van een parameter.
KwaliteitsoordeelDe aanduiding van de betrouwbaarheid van de waarde en interpretatieoordeel.
NormgroepSet normen die gegroepeerd zijn in het kader van een toets.
NormkaderWettelijk kader waarbinnen de norm bepaald is.
OnderzoekssoortSoort onderzoek voor bijvoorbeeld laboratoriumopdrachten. Is informatie voor de klant ten behoeve van trendanalyses en rapportages
ParameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.

Toelichting:

Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals Zuurgraad, Massa,en Temperatuur. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals Massaconcentratie cadmium, Aantal huismussen of Volume slib. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld Geslacht of Kleur.
Processen_RWZIProcessen van de eerste graad van het primaire proces 'Zuiveren afvalwater'
Processen_SVIProcessen van de eerste graad van het primaire proces 'Verwerken en afzetten zuiveringsslib'
Processen_transportstelselProcessen van de eerste graad van het primaire proces 'Transporteren afvalwater'
WaardebepalingsmethodeWijze waarop de meetwaarde bepaald is

Toelichting:

Het gaat hierbij zowel om fysische, chemische als biologische bepalingen. Vaak is dit de verwijzing naar een document, bv NEN-norm, waarin de toegepaste methode beschreven is. Het rekenmodel waarmee waarden gegenereerd worden wordt beschouwd als waardebepalingsmethode.Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop een waarde bepaald wordt uit een combinatie van de verschillende sensoren.
WaardebepalingstechniekDe techniek die wordt gebruikt, in de waardebepalingsmethode, om de waarde van een meting te bepalen.
WaardebewerkingsmethodeAanduiding van de manier waarop een reeks meetwaarden (rekenkundig) bewerkt zijn.

Toelichting: Een voorbeeld van een bewerkingsmethode is een middeling of een percentielberekening.

Doorgaans betreft het een rekenkundige middeling over een bepaalde tijdsperiode waarbij na uitvoering de analysemethode voor de reeks niet wijzigt.
WaterbeheerderOrganisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)
Waterketen_functienaamDeze domeintabel bevat de functienamen die gangbaar zijn in de zuiveringswereld. Een functienaam is een min of meer beschrijvende naam van de functie die een onderdeel heeft. Deze domeintabel kan door systemen zoals Z-Info gebruikt worden als lijst van toegestane functienamen.

belastingheffing (3)

DomeintabelToelichting (nl)
EenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
ParameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.

Toelichting:

Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals Zuurgraad, Massa,en Temperatuur. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals Massaconcentratie cadmium, Aantal huismussen of Volume slib. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld Geslacht of Kleur.
WaterbeheerderOrganisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)

bodembeheer (16)

DomeintabelToelichting (nl)
BodemlaagBodemkenmerkenGebruik in bijzonderheid.type: aanduiding van het bodemkenmerk.
BodemlaagBodemkenmerkenGradatieGebruikt om aan te geven wat de gradatie van een bodemkenmerk is.
BodemlaagBodemkenmerkenOorsprongGebruik in bijzonderheid.type: aanduiding van het bodemkenmerk.
BodemlaagBodemkenmerkenSpecificatieHet verder specificeren van de Bodemkenmerk. Voorbeeld: Bodemkenmerk is asfalt, dan kun je bij specificatie opgeven wat voor Asfalt. Zelfde geldt bijv. voor schelpen, daarna een specificatie van schelpen.
BodemlaagTypeGebruikt om aan te geven wat voor soort laag het is.
BodemsoortGebruikt om de bodemsoort aan te duiden. Gebruik de codes uit de groep 'NEN-omschrijving' om weer te geven volgens de NEN (Bronhouder NEN). Gebruik de codes uit de groep Hoofdnaam en Bijmengingen om weer te geven met een Hoofdnaam met evt 1 of meerdere bijmengingen.
BodemsoortMediaanGebruikt om de mediaan van de bodemsoort aan te duiden (Bronhouder NEN).
GrindGehalteGebruikt om het grindgehalte aan te duiden (Bronhouder NEN).
J_of_NAanduiding voor ja of nee
KenmerkMonsternameKenmerk beschrijvingen en waarnemingen die worden gedaan bij een Monstername welke geen daadwerkelijke meting zijn die iets zeggen over het monster maar over de monstername zelf.
KleurGebruikt om de kleur van de laag of andere waarneming aan te duiden.
KleursterkteGebruikt om de kleursterkte van de laag aan te duiden
LimietsymboolReferentieDe grenswaarde waarop het attribuut LimitSymbol van AnalyticResult betrekking heeft.
OliewaterReactieMateGebruikt om de mate van olie-water reactie aan te duiden.
OrganischeStofGehalteGebruikt om de mate van humus (organische stof) aan te duiden.
StaatEen aanduiding van de kwaliteit als goed, matig, slecht of onbekend

calamiteitenzorg (2)

DomeintabelToelichting (nl)
EenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
WaterbeheerderOrganisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)

drinkwaterbeheer (11)

DomeintabelToelichting (nl)
BemonsteringsapparaatApparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt.

Subset van de Aquo-domeintabel Veldapparaat

Vanaf 2011 bevat de xsd geen indeling (kolom groep) meer, maar alleen de apparaten zelf (kolom omschrijving).
BemonsteringsmethodeWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse
CompartimentHet deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd.

Uit de Praktijkrichtlijn: Een compartiment is volgens de definitie in Aquo-lex: Het deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd. Een domeintabel voor dat het deel van de werkelijkheid waarop de waarneming betrekking heeft kan zeer uitgebreid zijn. De inhoud is beperkt door de doelen waarvoor compartimenten bij de waarnemingen worden vastgelegd: - Waarnemingen kunnen toetsen aan wettelijke kwaliteitsnormen. Voor een dergelijk compartiment zijn in de wet- en regelgeving kwaliteits- of kwantiteitsnormen vastgesteld. - Aan kunnen geven dat de analyses - om de waarneming te kunnen vastleggen - is uitgevoerd in of op een bepaald medium of in een organisme. Hierdoor kunnen deze waarnemingen worden gebruikt voor onderzoek naar de kwaliteit van het milieu of van niet natuurlijke processen (bijvoorbeeld afvalwaterzuivering). Voor dergelijk onderzoek is het noodzakelijk dat in een gestandaardiseerde waardebepalingsmethode (analysemethode, werkvoorschrift o.i.d.) is vastgelegd hoe de analyse van het medium moet plaatsvinden.

Voor de duidelijkheid: het vastleggen van een compartiment kan één of meer doelen dienen. Deze doelen geven indirect ook aan dat een compartiment niet is bedoeld om de plaats van de waarneming in de werkelijkheid weer te geven. Dergelijk informatie wordt over het algemeen vastgelegd bij een meetpunt/meetobject.
EenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
HoedanigheidDe vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Toelichting: De vorm van de eenheid kan een equivalent zijn waarin de meetwaarde wordt uitgedrukt, als ware het een andere vergelijkbare parameter. Voorbeeld hiervan is uitgedrukt in Stikstof bij de parameter Nitraat (NO3). De vorm van de eenheid kan ook een referentie(-kader) weergeven zoals in bijvoorbeeld t.o.v. NAP. De waarde opgeloste fractie of de korrelgroottefractie zijn voorbeelden van fracties van een parameter.
KwaliteitsoordeelDe aanduiding van de betrouwbaarheid van de waarde en interpretatieoordeel.
NormgroepSet normen die gegroepeerd zijn in het kader van een toets.
ParameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.

Toelichting:

Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals Zuurgraad, Massa,en Temperatuur. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals Massaconcentratie cadmium, Aantal huismussen of Volume slib. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld Geslacht of Kleur.
WaardebepalingsmethodeWijze waarop de meetwaarde bepaald is

Toelichting:

Het gaat hierbij zowel om fysische, chemische als biologische bepalingen. Vaak is dit de verwijzing naar een document, bv NEN-norm, waarin de toegepaste methode beschreven is. Het rekenmodel waarmee waarden gegenereerd worden wordt beschouwd als waardebepalingsmethode.Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop een waarde bepaald wordt uit een combinatie van de verschillende sensoren.
WaardebepalingstechniekDe techniek die wordt gebruikt, in de waardebepalingsmethode, om de waarde van een meting te bepalen.
WaardebewerkingsmethodeAanduiding van de manier waarop een reeks meetwaarden (rekenkundig) bewerkt zijn.

Toelichting: Een voorbeeld van een bewerkingsmethode is een middeling of een percentielberekening.

Doorgaans betreft het een rekenkundige middeling over een bepaalde tijdsperiode waarbij na uitvoering de analysemethode voor de reeks niet wijzigt.

ecologie (1)

DomeintabelToelichting (nl)
BiologischKenmerkDeze tabel bevat gestandaardiseerde biologische kenmerken van een taxon die een klasse of fractie aanduiden. Deze tabel is gebaseerd op RfC W-1710-0004 en geïmplementeerd met de Aquo-update van december 2017

grondwaterbeheer (17)

DomeintabelToelichting (nl)
BemonsteringsmethodeWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse
ClassificatieKRWGWClassificatie volgens de KRW voor de beoordeling van kwaliteitselementen voor grondwater.
CompartimentHet deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd.

Uit de Praktijkrichtlijn: Een compartiment is volgens de definitie in Aquo-lex: Het deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd. Een domeintabel voor dat het deel van de werkelijkheid waarop de waarneming betrekking heeft kan zeer uitgebreid zijn. De inhoud is beperkt door de doelen waarvoor compartimenten bij de waarnemingen worden vastgelegd: - Waarnemingen kunnen toetsen aan wettelijke kwaliteitsnormen. Voor een dergelijk compartiment zijn in de wet- en regelgeving kwaliteits- of kwantiteitsnormen vastgesteld. - Aan kunnen geven dat de analyses - om de waarneming te kunnen vastleggen - is uitgevoerd in of op een bepaald medium of in een organisme. Hierdoor kunnen deze waarnemingen worden gebruikt voor onderzoek naar de kwaliteit van het milieu of van niet natuurlijke processen (bijvoorbeeld afvalwaterzuivering). Voor dergelijk onderzoek is het noodzakelijk dat in een gestandaardiseerde waardebepalingsmethode (analysemethode, werkvoorschrift o.i.d.) is vastgelegd hoe de analyse van het medium moet plaatsvinden.

Voor de duidelijkheid: het vastleggen van een compartiment kan één of meer doelen dienen. Deze doelen geven indirect ook aan dat een compartiment niet is bedoeld om de plaats van de waarneming in de werkelijkheid weer te geven. Dergelijk informatie wordt over het algemeen vastgelegd bij een meetpunt/meetobject.
EenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
HoedanigheidDe vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Toelichting: De vorm van de eenheid kan een equivalent zijn waarin de meetwaarde wordt uitgedrukt, als ware het een andere vergelijkbare parameter. Voorbeeld hiervan is uitgedrukt in Stikstof bij de parameter Nitraat (NO3). De vorm van de eenheid kan ook een referentie(-kader) weergeven zoals in bijvoorbeeld t.o.v. NAP. De waarde opgeloste fractie of de korrelgroottefractie zijn voorbeelden van fracties van een parameter.
JuistheidsoordeelJuistheidsoordeelDoorBronhouder - Het eindoordeel van de bronhouder over de betrouwbaarheid van een individuele meting van het grondwatersamen-stellingsonderzoek op basis van een, voor het hele onderzoek gebruikte, beoordelingsprocedure. Dit veld is aangevraagd i.v.m. de BRO en bekend in de BRO-GAR als: 'veldmeting/analyse.status kwaliteitscontrole'.
JuistheidsoordeelProcedureHet protocol of werkvoorschrift dat is toegepast bij de beoordeling van de kwaliteit van de meetwaarden die in het veld en/of het laboratorium gemeten zijn. Dit veld is aangevraagd i.v.m. de BRO en bekend in de BRO-GAR als: 'Grondwatersamenstellingsonderzoek.beoordelingsprocedure'.
KRWMaatregeltypeDeze domeintabel bevat een lijst met type maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water rapportage
KRWStroomgebiedsdistrictStroomgebiedssdistricten volgens de KRW
KwaliteitsoordeelDe aanduiding van de betrouwbaarheid van de waarde en interpretatieoordeel.
NormgroepSet normen die gegroepeerd zijn in het kader van een toets.
NormkaderWettelijk kader waarbinnen de norm bepaald is.
ParameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.

Toelichting:

Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals Zuurgraad, Massa,en Temperatuur. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals Massaconcentratie cadmium, Aantal huismussen of Volume slib. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld Geslacht of Kleur.
WaardebepalingsmethodeWijze waarop de meetwaarde bepaald is

Toelichting:

Het gaat hierbij zowel om fysische, chemische als biologische bepalingen. Vaak is dit de verwijzing naar een document, bv NEN-norm, waarin de toegepaste methode beschreven is. Het rekenmodel waarmee waarden gegenereerd worden wordt beschouwd als waardebepalingsmethode.Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop een waarde bepaald wordt uit een combinatie van de verschillende sensoren.
WaardebepalingstechniekDe techniek die wordt gebruikt, in de waardebepalingsmethode, om de waarde van een meting te bepalen.
WaardebewerkingsmethodeAanduiding van de manier waarop een reeks meetwaarden (rekenkundig) bewerkt zijn.

Toelichting: Een voorbeeld van een bewerkingsmethode is een middeling of een percentielberekening.

Doorgaans betreft het een rekenkundige middeling over een bepaalde tijdsperiode waarbij na uitvoering de analysemethode voor de reeks niet wijzigt.
WaterbeheerderOrganisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)

relatiebeheer (3)

DomeintabelToelichting (nl)
Subject_rollenEen aanduiding van de rol die een subject heeft in verhouding tot de gekoppelde entiteit
Subject_soortenAanduiding voor de soort subject.

Is bij een eerder RfC W-1010-0014 (20-10-2011) beëindigd en vervangen door subject_rollen.

In een later RfC W-1512-0015 (11-12-2017) zijn er weer een 4-tal domeinwaarden in gezet en is de tabel weer actief
WaterbeheerderOrganisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)

rioleringsbeheer (5)

DomeintabelToelichting (nl)
EenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
Materialen_voor_leidingenMaterialen voor leidingen / appendages
ParameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.

Toelichting:

Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals Zuurgraad, Massa,en Temperatuur. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals Massaconcentratie cadmium, Aantal huismussen of Volume slib. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld Geslacht of Kleur.
Rioolstelsel_soortenRioolstelsel soorten
WaterbeheerderOrganisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)

vaarwegbeheer (3)

DomeintabelToelichting (nl)
BevaarbaarheidsklassenKlasse-indeling welke de bevaarbaarheid aangeeft
EenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
WaterbeheerderOrganisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)

vergunningverlening (4)

DomeintabelToelichting (nl)
EenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
ParameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.

Toelichting:

Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals Zuurgraad, Massa,en Temperatuur. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals Massaconcentratie cadmium, Aantal huismussen of Volume slib. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld Geslacht of Kleur.
WaterbeheerderOrganisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)
WetVerordeningtypeAquo-domeintabel met soorten wetten en verordeningen

waterbodembeheer (28)

DomeintabelToelichting (nl)
BemonsteringsapparaatApparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt.

Subset van de Aquo-domeintabel Veldapparaat

Vanaf 2011 bevat de xsd geen indeling (kolom groep) meer, maar alleen de apparaten zelf (kolom omschrijving).
BemonsteringsmethodeWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse
BodemlaagBodemkenmerkenGebruik in bijzonderheid.type: aanduiding van het bodemkenmerk.
BodemlaagBodemkenmerkenGradatieGebruikt om aan te geven wat de gradatie van een bodemkenmerk is.
BodemlaagBodemkenmerkenOorsprongGebruik in bijzonderheid.type: aanduiding van het bodemkenmerk.
BodemlaagBodemkenmerkenSpecificatieHet verder specificeren van de Bodemkenmerk. Voorbeeld: Bodemkenmerk is asfalt, dan kun je bij specificatie opgeven wat voor Asfalt. Zelfde geldt bijv. voor schelpen, daarna een specificatie van schelpen.
BodemlaagTypeGebruikt om aan te geven wat voor soort laag het is.
BodemsoortGebruikt om de bodemsoort aan te duiden. Gebruik de codes uit de groep 'NEN-omschrijving' om weer te geven volgens de NEN (Bronhouder NEN). Gebruik de codes uit de groep Hoofdnaam en Bijmengingen om weer te geven met een Hoofdnaam met evt 1 of meerdere bijmengingen.
BodemsoortMediaanGebruikt om de mediaan van de bodemsoort aan te duiden (Bronhouder NEN).
CompartimentHet deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd.

Uit de Praktijkrichtlijn: Een compartiment is volgens de definitie in Aquo-lex: Het deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd. Een domeintabel voor dat het deel van de werkelijkheid waarop de waarneming betrekking heeft kan zeer uitgebreid zijn. De inhoud is beperkt door de doelen waarvoor compartimenten bij de waarnemingen worden vastgelegd: - Waarnemingen kunnen toetsen aan wettelijke kwaliteitsnormen. Voor een dergelijk compartiment zijn in de wet- en regelgeving kwaliteits- of kwantiteitsnormen vastgesteld. - Aan kunnen geven dat de analyses - om de waarneming te kunnen vastleggen - is uitgevoerd in of op een bepaald medium of in een organisme. Hierdoor kunnen deze waarnemingen worden gebruikt voor onderzoek naar de kwaliteit van het milieu of van niet natuurlijke processen (bijvoorbeeld afvalwaterzuivering). Voor dergelijk onderzoek is het noodzakelijk dat in een gestandaardiseerde waardebepalingsmethode (analysemethode, werkvoorschrift o.i.d.) is vastgelegd hoe de analyse van het medium moet plaatsvinden.

Voor de duidelijkheid: het vastleggen van een compartiment kan één of meer doelen dienen. Deze doelen geven indirect ook aan dat een compartiment niet is bedoeld om de plaats van de waarneming in de werkelijkheid weer te geven. Dergelijk informatie wordt over het algemeen vastgelegd bij een meetpunt/meetobject.
EenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
GrindGehalteGebruikt om het grindgehalte aan te duiden (Bronhouder NEN).
HoedanigheidDe vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Toelichting: De vorm van de eenheid kan een equivalent zijn waarin de meetwaarde wordt uitgedrukt, als ware het een andere vergelijkbare parameter. Voorbeeld hiervan is uitgedrukt in Stikstof bij de parameter Nitraat (NO3). De vorm van de eenheid kan ook een referentie(-kader) weergeven zoals in bijvoorbeeld t.o.v. NAP. De waarde opgeloste fractie of de korrelgroottefractie zijn voorbeelden van fracties van een parameter.
J_of_NAanduiding voor ja of nee
KRWMaatregeltypeDeze domeintabel bevat een lijst met type maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water rapportage
KenmerkMonsternameKenmerk beschrijvingen en waarnemingen die worden gedaan bij een Monstername welke geen daadwerkelijke meting zijn die iets zeggen over het monster maar over de monstername zelf.
KleurGebruikt om de kleur van de laag of andere waarneming aan te duiden.
KleursterkteGebruikt om de kleursterkte van de laag aan te duiden
KwaliteitsoordeelDe aanduiding van de betrouwbaarheid van de waarde en interpretatieoordeel.
NormgroepSet normen die gegroepeerd zijn in het kader van een toets.
NormkaderWettelijk kader waarbinnen de norm bepaald is.
OliewaterReactieMateGebruikt om de mate van olie-water reactie aan te duiden.
OrganischeStofGehalteGebruikt om de mate van humus (organische stof) aan te duiden.
ParameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.

Toelichting:

Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals Zuurgraad, Massa,en Temperatuur. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals Massaconcentratie cadmium, Aantal huismussen of Volume slib. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld Geslacht of Kleur.
StaatEen aanduiding van de kwaliteit als goed, matig, slecht of onbekend
WaardebepalingsmethodeWijze waarop de meetwaarde bepaald is

Toelichting:

Het gaat hierbij zowel om fysische, chemische als biologische bepalingen. Vaak is dit de verwijzing naar een document, bv NEN-norm, waarin de toegepaste methode beschreven is. Het rekenmodel waarmee waarden gegenereerd worden wordt beschouwd als waardebepalingsmethode.Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop een waarde bepaald wordt uit een combinatie van de verschillende sensoren.
WaardebewerkingsmethodeAanduiding van de manier waarop een reeks meetwaarden (rekenkundig) bewerkt zijn.

Toelichting: Een voorbeeld van een bewerkingsmethode is een middeling of een percentielberekening.

Doorgaans betreft het een rekenkundige middeling over een bepaalde tijdsperiode waarbij na uitvoering de analysemethode voor de reeks niet wijzigt.
WaterbeheerderOrganisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)

waterkeringbeheer (15)

DomeintabelToelichting (nl)
AfsluitmiddelTypeAquo-domeintabel met nadere aanduiding voor het type afsluitmiddel
Bekleding_materiaalAquo-domeintabel met materialen voor bekleding
BekledingTypeAquo-domeintabel met type bekledingen voor waterkeringen
BekledinglaagTypeAquo-domeintabel met type bekledinglagen voor waterkeringen
EenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
OvergangsconstructieTypeAquo-domeintabel met type teenconstructie / overgangsconstructie
ParameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.

Toelichting:

Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals Zuurgraad, Massa,en Temperatuur. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals Massaconcentratie cadmium, Aantal huismussen of Volume slib. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld Geslacht of Kleur.
ReferentielijnTypeAquo-domeintabel met type referentielijnen voor waterkeringen
ReferentiestelselTypeAquo-domeintabel met type referentiestelsels voor waterkeringen
Wandconstructie_soortAquo-domeintabel met soort wandconstructies
WaterbeheerderOrganisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)
WaterkerendeConstructieTypeAquo-domeintabel met type waterkerende constructies
WaterkeringCategorieAquo-domeintabel met categorieën voor waterkeringen
WaterkeringsectieTypeAquo-domeintabel met type waterkeringsecties (vakken)
WaterkeringstelselTypeAquo-domeintabel met type waterkeringstelsels

watersysteembeheer kwaliteit (30)

DomeintabelToelichting (nl)
BemonsteringsapparaatApparaat waarmee een bemonstering van een parameterreeks uitgevoerd wordt.

Subset van de Aquo-domeintabel Veldapparaat

Vanaf 2011 bevat de xsd geen indeling (kolom groep) meer, maar alleen de apparaten zelf (kolom omschrijving).
BemonsteringsmethodeWijze waarop een monster genomen is, ten behoeve van een later uit te voeren analyse
BemonsteringssoortTechniek waarmee de bemonstering wordt uitgevoerd. Deze tabel bevat niet de methode of voorschrift dat is gevolgd bij de bemonstering, dat is de bemonsteringsmethode!
BiologischKenmerkDeze tabel bevat gestandaardiseerde biologische kenmerken van een taxon die een klasse of fractie aanduiden. Deze tabel is gebaseerd op RfC W-1710-0004 en geïmplementeerd met de Aquo-update van december 2017
BiotaxonEenheid in het classificatiesysteem van organismen

Toelichting Door H.J. Lam ingevoerd begrip. Meervoud: taxa. Een groep van organismen die op grond van een zekere overeenkomst een taxonomische eenheid vormen, onafhankelijk van de grootte of de rangorde van die eenheid. Van hoog naar laag in het classificatiesysteem zijn dat phylum, klasse, orde, familie, genus, soort en ondersoort.

De domeintabel is overgenomen uit de TWN. Dubbelingen in latijnse namen zijn slechts eenmaal opgenomen. Hierbij hebben biotaxa met een lagere TWNstatus (10, daarna 20) de voorkeur gekregen over biotaxa met hogere statussen (30, daarna 81, etc , 92). Deze domeintabel heeft ten doel informatiesystemen geautomatiseerd te kunnen vullen. Het is dan ook slechts een uittreksel van de TWNlijst -zoals deze op aquo.nl is te vinden- en om die reden zijn dan ook niet alle beschikbare kolommen overgenomen.
ClassificatieCIWClassificatie volgens de CIW (voormalige Commissie Integraal Waterbeheer) voor de beoordeling van de waterkwaliteit.
ClassificatieKRWGWClassificatie volgens de KRW voor de beoordeling van kwaliteitselementen voor grondwater.
ClassificatieKRWbiologischOWClassificatie volgens de KRW voor de beoordeling van biologische kwaliteitselementen voor oppervlaktewater.
ClassificatieKRWchemischOWClassificatie volgens de KRW voor de beoordeling van chemische kwaliteitselementen voor oppervlaktewater.
CompartimentHet deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd.

Uit de Praktijkrichtlijn: Een compartiment is volgens de definitie in Aquo-lex: Het deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd. Een domeintabel voor dat het deel van de werkelijkheid waarop de waarneming betrekking heeft kan zeer uitgebreid zijn. De inhoud is beperkt door de doelen waarvoor compartimenten bij de waarnemingen worden vastgelegd: - Waarnemingen kunnen toetsen aan wettelijke kwaliteitsnormen. Voor een dergelijk compartiment zijn in de wet- en regelgeving kwaliteits- of kwantiteitsnormen vastgesteld. - Aan kunnen geven dat de analyses - om de waarneming te kunnen vastleggen - is uitgevoerd in of op een bepaald medium of in een organisme. Hierdoor kunnen deze waarnemingen worden gebruikt voor onderzoek naar de kwaliteit van het milieu of van niet natuurlijke processen (bijvoorbeeld afvalwaterzuivering). Voor dergelijk onderzoek is het noodzakelijk dat in een gestandaardiseerde waardebepalingsmethode (analysemethode, werkvoorschrift o.i.d.) is vastgelegd hoe de analyse van het medium moet plaatsvinden.

Voor de duidelijkheid: het vastleggen van een compartiment kan één of meer doelen dienen. Deze doelen geven indirect ook aan dat een compartiment niet is bedoeld om de plaats van de waarneming in de werkelijkheid weer te geven. Dergelijk informatie wordt over het algemeen vastgelegd bij een meetpunt/meetobject.
EenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
HoedanigheidDe vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Toelichting: De vorm van de eenheid kan een equivalent zijn waarin de meetwaarde wordt uitgedrukt, als ware het een andere vergelijkbare parameter. Voorbeeld hiervan is uitgedrukt in Stikstof bij de parameter Nitraat (NO3). De vorm van de eenheid kan ook een referentie(-kader) weergeven zoals in bijvoorbeeld t.o.v. NAP. De waarde opgeloste fractie of de korrelgroottefractie zijn voorbeelden van fracties van een parameter.
KRWMaatregeltypeDeze domeintabel bevat een lijst met type maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water rapportage
KRWSleutelTypeMaatregelSleutelTypeMaatregel = KeyTypeMeasure (KTM) is een door de EU geïntroduceerde term om de vergelijkbaarheid van de Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen tussen lidstaten te vergroten. De door lidstaten genomen KRW maatregelen dienen voor de EU rapportage toegewezen te worden aan 1 of meer KTM(s). Deze domeinlijst bevat de door de EU voorgedefinieerde KTM's (groep EU) en de door Nederland aanvullend gedefinieerde KTM's (groep NL) Toelichting: De Engelse is afkomstig uit de EU WFD reporting guidance.
KRWStatusHiermee wordt aangegeven of een KRW oppervlaktewaterlichaam een natuurlijk, kunstmatig of sterk veranderd waterlichaam betreft.
KRWStroomgebiedsdistrictStroomgebiedssdistricten volgens de KRW
KRWWatertypeEen verzameling van regionale watersystemen volgens de taxonomische indeling
KwaliteitsoordeelDe aanduiding van de betrouwbaarheid van de waarde en interpretatieoordeel.
LimietsymboolReferentieDe grenswaarde waarop het attribuut LimitSymbol van AnalyticResult betrekking heeft.
MeetinstantieInstantie die in een bepaalde rol bij een meting betrokken is. Deze rol kan betrekking hebben op de opdrachtverlening, monsterneming, meting of analyse.
MonsterbewerkingsmethodeNadere aanduiding van de wijze waarop een monster bewerkt is.
NormgroepSet normen die gegroepeerd zijn in het kader van een toets.
NormkaderWettelijk kader waarbinnen de norm bepaald is.
OnderzoekssoortSoort onderzoek voor bijvoorbeeld laboratoriumopdrachten. Is informatie voor de klant ten behoeve van trendanalyses en rapportages
OrgaanDeel van een biotaxon of van een biotaxon in een bepaald ontwikkelingsstadium dat door zijn bouw, samenstelling en/of functie te onderscheiden is van de overige delen.
ParameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.

Toelichting:

Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals Zuurgraad, Massa,en Temperatuur. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals Massaconcentratie cadmium, Aantal huismussen of Volume slib. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld Geslacht of Kleur.
WaardebepalingsmethodeWijze waarop de meetwaarde bepaald is

Toelichting:

Het gaat hierbij zowel om fysische, chemische als biologische bepalingen. Vaak is dit de verwijzing naar een document, bv NEN-norm, waarin de toegepaste methode beschreven is. Het rekenmodel waarmee waarden gegenereerd worden wordt beschouwd als waardebepalingsmethode.Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop een waarde bepaald wordt uit een combinatie van de verschillende sensoren.
WaardebepalingstechniekDe techniek die wordt gebruikt, in de waardebepalingsmethode, om de waarde van een meting te bepalen.
WaardebewerkingsmethodeAanduiding van de manier waarop een reeks meetwaarden (rekenkundig) bewerkt zijn.

Toelichting: Een voorbeeld van een bewerkingsmethode is een middeling of een percentielberekening.

Doorgaans betreft het een rekenkundige middeling over een bepaalde tijdsperiode waarbij na uitvoering de analysemethode voor de reeks niet wijzigt.
WaterbeheerderOrganisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)

watersysteembeheer kwantiteit (12)

DomeintabelToelichting (nl)
CompartimentHet deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd.

Uit de Praktijkrichtlijn: Een compartiment is volgens de definitie in Aquo-lex: Het deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd. Een domeintabel voor dat het deel van de werkelijkheid waarop de waarneming betrekking heeft kan zeer uitgebreid zijn. De inhoud is beperkt door de doelen waarvoor compartimenten bij de waarnemingen worden vastgelegd: - Waarnemingen kunnen toetsen aan wettelijke kwaliteitsnormen. Voor een dergelijk compartiment zijn in de wet- en regelgeving kwaliteits- of kwantiteitsnormen vastgesteld. - Aan kunnen geven dat de analyses - om de waarneming te kunnen vastleggen - is uitgevoerd in of op een bepaald medium of in een organisme. Hierdoor kunnen deze waarnemingen worden gebruikt voor onderzoek naar de kwaliteit van het milieu of van niet natuurlijke processen (bijvoorbeeld afvalwaterzuivering). Voor dergelijk onderzoek is het noodzakelijk dat in een gestandaardiseerde waardebepalingsmethode (analysemethode, werkvoorschrift o.i.d.) is vastgelegd hoe de analyse van het medium moet plaatsvinden.

Voor de duidelijkheid: het vastleggen van een compartiment kan één of meer doelen dienen. Deze doelen geven indirect ook aan dat een compartiment niet is bedoeld om de plaats van de waarneming in de werkelijkheid weer te geven. Dergelijk informatie wordt over het algemeen vastgelegd bij een meetpunt/meetobject.
EenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
HoedanigheidDe vorm waarin de eenheid behorend bij een meetwaarde wordt uitgedrukt of de fractie van de parameter waarop de meetwaarde betrekking heeft. Toelichting: De vorm van de eenheid kan een equivalent zijn waarin de meetwaarde wordt uitgedrukt, als ware het een andere vergelijkbare parameter. Voorbeeld hiervan is uitgedrukt in Stikstof bij de parameter Nitraat (NO3). De vorm van de eenheid kan ook een referentie(-kader) weergeven zoals in bijvoorbeeld t.o.v. NAP. De waarde opgeloste fractie of de korrelgroottefractie zijn voorbeelden van fracties van een parameter.
KRWMaatregeltypeDeze domeintabel bevat een lijst met type maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water rapportage
KRWSleutelTypeMaatregelSleutelTypeMaatregel = KeyTypeMeasure (KTM) is een door de EU geïntroduceerde term om de vergelijkbaarheid van de Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen tussen lidstaten te vergroten. De door lidstaten genomen KRW maatregelen dienen voor de EU rapportage toegewezen te worden aan 1 of meer KTM(s). Deze domeinlijst bevat de door de EU voorgedefinieerde KTM's (groep EU) en de door Nederland aanvullend gedefinieerde KTM's (groep NL) Toelichting: De Engelse is afkomstig uit de EU WFD reporting guidance.
KRWStroomgebiedsdistrictStroomgebiedssdistricten volgens de KRW
KwaliteitsoordeelDe aanduiding van de betrouwbaarheid van de waarde en interpretatieoordeel.
MonsterbewerkingsmethodeNadere aanduiding van de wijze waarop een monster bewerkt is.
ParameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.

Toelichting:

Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals Zuurgraad, Massa,en Temperatuur. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals Massaconcentratie cadmium, Aantal huismussen of Volume slib. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld Geslacht of Kleur.
WaardebepalingsmethodeWijze waarop de meetwaarde bepaald is

Toelichting:

Het gaat hierbij zowel om fysische, chemische als biologische bepalingen. Vaak is dit de verwijzing naar een document, bv NEN-norm, waarin de toegepaste methode beschreven is. Het rekenmodel waarmee waarden gegenereerd worden wordt beschouwd als waardebepalingsmethode.Dit is bijvoorbeeld de wijze waarop een waarde bepaald wordt uit een combinatie van de verschillende sensoren.
WaardebewerkingsmethodeAanduiding van de manier waarop een reeks meetwaarden (rekenkundig) bewerkt zijn.

Toelichting: Een voorbeeld van een bewerkingsmethode is een middeling of een percentielberekening.

Doorgaans betreft het een rekenkundige middeling over een bepaalde tijdsperiode waarbij na uitvoering de analysemethode voor de reeks niet wijzigt.
WaterbeheerderOrganisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)

wegenbeheer (2)

DomeintabelToelichting (nl)
EenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
WaterbeheerderOrganisatorische eenheid of derde (niet-natuurlijke rechtspersoon) verantwoordelijk voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een hydrologisch systeem

Toelichting:

De onderverdeling kan betreffen een fysiek deelsysteem, danwel een functioneel deelsysteem (kwantitatief en kwalitatief)