Voorstel: verwijderen domeintabellen uit Aquo-standaard

Het Informatiehuis wil de scope voor het beheer van de Aquo-standaard duidelijker afbakenen en heeft hiervoor een wijzigingsverzoek ingediend. Het gaat om een wijziging: 

  1. met een grote impact. Neem daarom het wijzigingsverzoek goed door!
  2. die alleen in de technische werkgroep Aquo behandeld wordt en dus niet in de expertgroepen.

Het wijzigingsverzoek houdt in dat het IHW straks de volgende producten in beheer heeft:

  1. Informatiemodellen met bijbehorende uitwisselformaten die zijn opgenomen in de Aquo-standaard;
  2. Domeintabellen en objecten die gebruikt worden in deze informatiemodellen;
  3. Termen die gebruikt worden in de watersector, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen termen die al dan niet gebruikt worden in de informatiemodellen.

Hiernaast blijft het IHW de ondersteunende producten beheren. En ook de domeintabel ‘Waarnemingssoort' blijft bestaan! Het directeurenoverleg IHW heeft met dit voorstel ingestemd. Uiteraard moet dit voorstel nog wel de Aquo wijzigingsprocedure doorlopen. We kunnen deze wijziging alleen doorvoeren als u als gebruiker hiermee instemt.

Wat houdt dit voorstel in?
Dit wijzigingsvoorstel (W-1712-0009) heeft tot gevolg dat een behoorlijk aantal domeintabellen en objecten uit beheer genomen kan worden. Op dit moment zijn er circa 600 domeintabellen opgenomen in de Aquo-standaard. Ruim 75% van deze domeintabellen wordt niet toegepast in de Aquo-Informatiemodellen. Door deze domeintabellen te verwijderen, wordt de standaard overzichtelijker voor u als gebruiker en voor ons als beheerder. Zoals gesteld kunnen én willen wij deze wijziging alleen doorvoeren in overleg met u als gebruiker van de standaard. In het memo ‘Procesbeschrijving – Uit beheer nemen van domeintabellen die niet gebruikt worden  in Aquo-informatiemodellen lichten we het proces van dit wijzigingsvoorstel toe. Ook vindt u in dit memo de directe link naar het wijzigingsverzoek. Ook vindt u in dit memo de directe link naar het wijzigingsverzoek.

Bezwaar indienen?
Heeft u een bezwaar tegen dit wijzigingsvoorstel, dan kunt u dit kenbaar maken in de technische werkgroep Aquo op 24 mei 2018. Maakt u geen deel uit van de technische werkgroep, dan kunt u zicht laten vertegenwoordigen door één van de deelnemers. Dit voorstel wordt niet in één van de expertgroepen behandeld, omdat het over zoveel verschillende domeintabellen gaat en wij niet kunnen inschatten voor welke expertgroep het de meeste impact heeft. Vandaar dat wij voor deze oplossing hebben gekozen.