Aquo voor Gegevensbeheerders

Gegevensbeheer vindt plaats in elk werkveld en kan centraal georganiseerd zijn in een apart onderdeel van de organisatie, maar dat hoeft niet. De volgende taken kunnen tot het gegevensbeheer behoren: inwinnen, valideren, importeren, op orde houden, exporteren en ontsluiten van gegevens. Deze taken dragen bij aan het bereiken van specifieke doelstellingen van de organisatie, zoals voldoende en schoon water. Voor elke taak die bij de gegevensbeheerder is belegd kunnen onderdelen uit de Aquo-standaard van belang zijn.

Bij ontwikkeling of nieuwbouw van software voor gegevensbeheer, moet rekening worden gehouden met de Aquo-standaard volgens het ‘pas toe of leg uit’ principe. Is er nog geen model of uitwisselformaat voor handen dat geschikt is, neem dan contact op met de Servicedesk.

Inwinnen, valideren, converteren en importeren

Bij het inwinnen van gegevens is het belangrijk dat de verzamelde gegevens gemakkelijk te importeren zijn in een database. Het formaat waarin data wordt aangeleverd maakt onderdeel uit van het protocol of de procedure voor data-inwinning. Dit formaat kan voorgeschreven zijn door de gebruikte software of is ontwikkeld door de eigen organisatie en voldoet al dan niet aan de Aquo-standaard. Om de gegevensuitwisseling te standaardiseren en te verbeteren zijn er in de Aquo-standaard modellen opgenomen met complementaire uitwisselformaten, die bij nieuwe softwareontwikkelingen niet ter zijde mogen worden geschoven zonder goede reden. Op de pagina ‘Aquo-modellen‘ vindt u het actuele overzicht van de modellen binnen de Aquo-standaard. Op de pagina ‘Aquo-uitwisselformaten‘ treft u de actuele uitwisselbestanden binnen Aquo aan. In xml-formaten is het ‘ID' de sleutel en csv-formaten is ‘Code' de sleutel. Wanneer softwaresystemen dezelfde uitwisselformaten toepassen, wordt de interoperabiliteit van gegevens vergroot.

Naast deze Aquo-modellen en Aquo-uitwisselformaten, kunnen ook de Aquo-domeintabellen een belangrijke rol spelen in de gegevensinwinning. Wanneer van te voren is vastgelegd welke waarden mogen voorkomen, kan tijdens het inwinnen van gegevens niet hiervan worden afgeweken. Dit verbetert de kwaliteit van de ingewonnen data. Bovendien kunnen gegevens die door verschillende personen worden ingewonnen gemakkelijk met elkaar worden vergeleken, omdat iedereen dezelfde waarden heeft gebruikt. De ingewonnen data is vervolgens ook gemakkelijk te valideren.

Op orde houden

Wanneer gegevens, die in de database zijn opgenomen, op orde moeten worden gehouden met hernieuwde inzichten (bijvoorbeeld: er is een wens om een Aquo-domeintabel toe te passen voor een kolom waarvoor het eerder mogelijk was een eigen tekst in te voeren), dan kan Aquo helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van uw gegevens.

Exporteren en ontsluiten

Gegevens worden ingewonnen en op orde gehouden om bepaalde doelstellingen te bereiken. Data worden om die reden beschikbaar gesteld via een (gebruikers)interface of een export uit het bronsysteem. Over het beschikbaar stellen van gegevens kan hetzelfde gezegd worden als over het inwinnen en importeren van gegevens. In beide gevallen gaat het om gegevensuitwisseling en zijn modellen en uitwisselformaten voor handen die toegepast behoren te worden. Extra belangrijk bij het beschikbaar stellen van gegevens is dat elke gebruiker de gegevens op gelijkvormige wijze moet kunnen toepassen en interpreteren. Zijn bij het proces van inwinning tot opslag de betrokken personen vaak bekend, de eindgebruiker van de data kan een willekeurige persoon zijn binnen of buiten de eigen organisatie. In Aquo-lex is daarom de betekenis opgenomen van duizenden termen gebruikt in het waterbeheer, waaronder de termen die voorkomen in de Aquo-modellen en Aquo-domeintabellen. Een ontvanger kan met behulp van de Aquo LOC, een internettool waarin het Aquo-lex ontsloten wordt, altijd de betekenis terug vinden.

Relevante Aquo-onderdelen

De relevante Aquo-onderdelen zijn afhankelijk van het werkveld waarvoor u het gegevensbeheer uitvoert. Kijk daarom bij de verschillende werkvelden om de relevante Aquo-onderdelen te achterhalen of bekijk de pagina met alle Aquo-onderdelen.