UM Aquo Waterwet

Het Uitwisselmodel Aquo Waterwet (UM Aquo Waterwet) is hét Nederlandse uitwisselmodel voor de water gerelateerde vergunningaanvragen en meldingen. De naamgeving van het uitwisselmodel is afgeleid van het wettelijk kader, de Waterwet. UM Aquo Waterwet is ontwikkeld voor de gegevensuitwisseling met het Omgevingsloket online (OLO), het digitale loket van overheid en burgers. De eerste versie van UM Aquo Waterwet is ontwikkeld en gepubliceerd in 2011.

Toepassing van UM Aquo Waterwet in een operationeel systeem is, voor zover bekend, beperkt tot de gegevensuitwisseling van vergunningsystemen bij de waterbeheerders met het OLO. De vertaling van het informatiemodel UM Aquo Waterwet naar het formaat StUF LVO (het technische uitwisselformaat dat in het OLO gebruikt wordt) is echter niet 100% goed uitgevoerd. Zo worden niet alle domeintabellen consequent toegepast en komt de naamgeving van elementen in het StUF LVO niet altijd overeen met de naamgeving in UM Aquo Waterwet. Op het moment van schrijven van dit stuk -augustus 2013- is echter ook het Landelijk Grondwater Register (LGR) in ontwikkeling. Dit register dateert uit 2009 en wordt op dit moment herbouwd vanwege een gewijzigde scope. Het nieuwe register gaat in essentie de gegevens bevatten om te allen tijde een actueel en landelijk beeld te kunnen geven van het grondwatervoorraadbeheer en om inzicht te verschaffen in de actuele grondwatervergunningen en meldingen. Het Informatiehuis Water heeft een review uitgevoerd op de toepassing van de relevante onderdelen van UM Aquo Waterwet in het nieuwe datamodel.

Toekomst UM Aquo Waterwet

UM Aquo Waterwet is in lijn met wijzigingen binnen het OLO. Momenteel wordt er door het ministerie van I&M druk gewerkt aan de opvolger van het huidige Omgevingsloket. Ontwikkelingen op het gebied van UM Aquo Waterwet worden op het moment nog niet voorzien. Het kan zijn dat de, in voorbereiding zijnde Omgevingswet, hierin verandering gaat brengen.

 

De UM Aquo modellen worden uitgefaseerd, zie de wijzigingsvoorstellen W-1606-0005, W-1606-0007, W-1702-0022 en W-1702-0023 voor de voortgang.