FAQ IM Metingen Uitwisseling Biologie – Parameters en Biotaxa

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Uitwisseling Biologie – Parameters en Biotaxa. Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan eens in één van de andere FAQ's op deze pagina. Kunt u daarin uw vraag ook niet vinden, neem dan contact op met onze servicedesk.


Is een biotaxon een parameter?

Ja. De Aquo-domeintabel Parameter bestaat uit een aantal soorten parameters, bijvoorbeeld chemische stoffen en objecten. In de tool Aquo Domeintabellen Services (DS) zijn de biotaxa opgenomen in een aparte tabel Biotaxon. Om praktische redenen zijn de – meer dan 20000 – biotaxa niet opgenomen in de domeintabel Parameter in de Aquo DS. Deze tabel Biotaxon is gesynchroniseerd met het soortenregister Taxa Waterbeheer Nederland (TWN). De TWN bevat als bronsysteem meer informatie over de biotaxon dan alleen de domeinwaarde zelf, dus meer informatie dan in de domeintabel Biotaxon staat.

Terug naar de paginatop

Bevat Aquo ook hydromorfologische parameters en omgevingsvariabelen?

Ja. De in de praktijk gebruikte hydromorfologische parameters en omgevingsvariabelen zijn opgenomen in de Aquo-parameterlijst Aquatische Ecologie. In deze lijst wordt ook verwezen naar referentiedocumenten waarin ze zijn benoemd of worden gebruikt voor een ecologische beoordeling.

Terug naar de paginatop

Staan alle organismen in de TWN-lijsten?

Nee. De TWN-lijsten bevatten alleen organismen die relevant zijn voor het waterbeheer in Nederland. Dit kunnen dus ook organismen zijn die niet in het water leven.
Er zijn geen TWN-lijsten voor schimmels en bacteriën. De relevante bacteriën zijn daarom opgenomen in de Aquo-domeintabel Parameter onder de parametergroep Object.
Ontbrekende organismen kunt u  aanvragen bij servicedesk@ihw.nl.

Terug naar de paginatop

Bevatten de TWN-lijsten ook groepen organismen?

De TWN-lijsten bevatten organismen op verschillende taxonomische niveaus. Een groep organismen die niet taxonomisch kan worden ingedeeld, zoals kroos, is opgenomen in de parametergroep Object van de Aquo-domeintabel Parameter. Dergelijke groepen zijn gedefinieerd in Aquo-lex.

Terug naar de paginatop

Welke TWN-lijst of domeintabel bevat cyanobacteriën (blauwalgen)?

Omdat er geen TWN-lijst voor bacteriën bestaat, staan bacteriën in de domeintabel Parameter onder de groep Object. Voor het waterbeheer zijn voorlopig alleen enkele cyanobacteriën en enkele ziekteverwekkers opgenomen. Omdat cyanobacteriën vroeger als algen werden beschouwd – ze zijn tot fotosynthese in staat – staan ze ook als ‘blauwalgen’ ook in de TWN-lijsten.

Terug naar de paginatop

Wat identificeert een biotaxon?

De wetenschappelijke naam is de unieke identificatie van een organisme. Over het algemeen is dit een Latijnse naam. Hiermee moeten gegevens worden vastgelegd en uitgewisseld. De wetenschappelijke naam is internationaal zodat gegevens aan andere soortenregisters kunnen worden gekoppeld.
Als de wetenschappelijke naam niet juist lijkt – of afwijkt van een ander soortenregister – dan moet hierover contact opgenomen worden met de beheerder van de TWN-lijst: arnold.veen@rws.nl.

Terug naar de paginatop

Waar is in Aquo gedefinieerd tot welke (KRW) indicatoren een biotaxon behoort?

De samenstelling van indicatoren is geen onderdeel van de Aquo-standaard, maar is beschreven in het document met de beoordelingssystematiek waarin de indicator wordt gebruikt. Voor de KRW-beoordeling zijn dit de STOWA-rapporten met de ‘Referenties en Maatlatten voor de natuurlijke watertypen voor de KRW’. Als de indicator ook een Aquo-parameter is, dan is deze ook gedefinieerd in Aquo-lex. De lijst met soorten / biotaxa die tot een indicator behoren staan in de referentiedocumenten of (als tabellen) in informatiesystemen. Tot nu toe zijn deze lijsten geen onderdeel van de Aquo-standaard.

Ter info: In het ontwerp van de Aquo-kit module Toetsing biologie is de samenstelling van de biologische indicatoren uit individuele biotaxa opgenomen. Deze ‘indicator-samenstelling’ kan daarbij overigens verschillen per KRW-watertype!

Terug naar de paginatop

Waarom kan ik een biotaxon niet in de Aquo-lex vinden?

Een biotaxon is al gedefinieerd in de TWN door o.a. de verwijzing naar de auteur, het taxonomisch hogere niveau en (door) de determinatieliteratuur.
Opname van alle biotaxa in Aquo-lex is daarom niet zinvol.

Terug naar de paginatop

Wat moet ik doen als een definitie van een parameter in Aquo-lex onjuist is?

Aquo-lex bevat zoveel mogelijk definities van relevante termen uit de aquatische ecologie. Dit kunnen ook definities zijn van omgevingsvariabelen. Chemische stoffen met een CAS-nummer zijn met dat nummer al gedefinieerd in het CAS en staan daarom niet in Aquo-lex.
Als definities toch ontbreken of onjuist zijn in Aquo-lex, dan kunt u hiervoor een wijzigingsvoorstel indienen bij servicedesk@ihw.nl.

Terug naar de paginatop

Bevat Aquo ook alle KRW-kwaliteitselementen, indicatoren, omgevingsvariabelen, EBEO-karakteristieken die voor een beoordeling van een watersysteem van belang zijn?

Ja. Alle ‘parameters’, die benoemd zijn in referentiedocumenten, zijn opgenomen in de Aquo-domeintabellen. De meeste van deze ‘parameters’ zijn opgenomen in de Aquo-parameterlijst Aquatische Ecologie.

Terug naar de paginatop