FAQ IM Metingen Uitwisseling Biologie – Meetwaarden

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Uitwisseling Biologie –  Meetwaarden en IM Metingen. Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan eens in één van de andere FAQ's op deze pagina. Kunt u daarin uw vraag ook niet vinden, neem dan contact op met onze servicedesk.


Wat betekent een numerieke waarde van ‘0’ bij een biologische meetwaarde?

Een waarde ‘0’ bij een meetwaarde heeft in de Aquo-standaard de triviale betekenis; nul, geen, niets. Als de waarneming het aantal van een soort betreft, dan betekent de waarde ‘0’ dus dat de soort niet aanwezig is. Een waarde ‘>0’ betekent dan dat soort wel aanwezig is, maar dat de hoeveelheid, het aantal, daarbij onbekend is.
Een waarde ‘0’ mag met geen andere reden worden uitgewisseld of op een andere wijze worden geïnterpreteerd.

Terug naar de paginatop

Kan het aantal waargenomen soorten een niet geheel getal zijn, zoals 3.5?

Een waarde ‘3.5’ betekent feitelijk dat er van die soort drie en half exemplaar zijn geteld.
Maar de waarde kan ook het resultaat zijn van een omrekening naar een andere eenheid, bijvoorbeeld van aantal (per monster/vangst) naar aantal per hectare.

Terug naar de paginatop

Maakt het uit of er bij een meetwaarde de eenheid n/ml of n/l is gebruikt?

Voor de Aquo-standaard maakt dit niet uit. Beiden  zijn eenheden uit de Aquo domeintabel Eenheid. En omdat beide eenheden tot dezelfde eenheiddimensie behoren kunnen ze naar elkaar worden omgerekend, in dit geval met een factor 1000.De eenheid n/l wil niet zeggen dat er in 1 liter is geteld. Een snelheid van 15km/uur, betekent immers ook niet dat er een uur is gereden.Bij de verwerking of beoordeling van biologische meetwaarden zou een informatiesysteem deze omrekening ook moeten kunnen uitvoeren. De Aquo-domeintabel Eenheid bevat ook een kolom met omrekeningsfactoren.

 

Terug naar de paginatop

Kan in een uitwisselbestand ook de Nederlandse naam in plaats van de wetenschappelijke naam worden gebruikt?

Nee, bij de uitwisseling van biologische monitoringgegevens moet de wetenschappelijke naam worden gebruikt. De wetenschappelijke naam is de identificatie van een biotaxon. Voorkomen moet worden dat een biotaxon op twee manieren in een uitwisselbestand kan zijn gedefinieerd. Wel kan de Nederlandse naam als extra kolom in een CSV-bestand worden opgenomen. Maar deze kolom mag niet worden gebruikt bij het verwerken van de monitoringdata.

Terug naar de paginatop

Kunnen met UM Aquo Metingen ook de resultaten van ecologische toetsingen worden uitgewisseld?

Ja, omdat een toetsresultaat op hoofdlijnen dezelfde kenmerken heeft als een meetwaarde. Er zijn twee grote verschillen. Allereerst is bij een toetsresultaat geen sprake van een individuele meetwaarde, maar van een bundeling van meetwaarden. Deze aggregatie van meetwaarden kan resulteren in een kental, bijvoorbeeld een jaargemiddelde, of in een indicator in plaats van een individuele biotaxon. Ten tweede geeft de waarde niet de gemeten waarde weer, maar het oordeel van de toetsing.

Terug naar de paginatop

Wat is bij de uitwisseling belangrijker: het exacte XY coördinaat of de code van de ‘administratieve meetlocatie’?

Dat hangt van het doel van de uitwisseling af. Voor een KRW-beoordeling moeten de biologische meetwaarden gekoppeld zijn aan de ‘administratieve’ KRW-monitoringlocatie. Voor andere doeleinden, kan de exacte locatie van de meting van belang zijn. Dit verschilt ook weer per biotaxongroep.

Terug naar de paginatop

Klopt het dat in IM Aquo Metingen bij een Monsterobject een aantal kenmerken ontbreken?

Nee, waarschijnlijk niet. In de praktijk is gebleken dat met de huidige kenmerken van een monsterobject alle belangrijke gegevens van een monster kunnen worden uitgewisseld. Een aantal monsterkenmerken zoals Monsterdiepte, Bemonsteringsduur, Bemonsteringstraject, Bemonsteringsoppervlak, Treklengte, Monsterlengte, Trekrichting en Oppervlak proefvlak kunnen – vanuit historie – als meetwaarden bij het monster worden vastgelegd. Deze kenmerken staan in de domeintabel Parameter. Overigens kunnen bij de uitwisseling van gegevens in een IM Metingen CSV-formaat ook extra kolommen worden opgenomen, met informatie die niet in IM Metingen is gedefinieerd.

Terug naar de paginatop

Hoe kan ik voorkomen dat bepaalde monitoringgegevens worden gebruikt bij een KRW-beoordeling?

Een biologische monitoring kan zijn uitgevoerd in het kader van een bepaald project. In dat geval kan de gehanteerde bemonsteringsstrategie/methode en/of analysemethode (waardebepalingsmethode) niet – geheel – conform de KRW-methodiek zijn. Ook dergelijke monitoringgegevens kunnen uiteraard conform Aquo worden uitgewisseld. Als deze niet in de KRW-beoordeling moeten worden meegenomen, dan moeten deze bij de selectie van monitoringgegevens in het bronsysteem worden genegeerd. Mogelijke filters hierbij zijn: alleen KRW-meetpunten, alleen bemonsteringsmethodes conform KRW, alleen toegestane veldapparaten (denk aan vangtuig), alleen waardebepalingsmethodes conform KRW (denk aan methoden uit Handboek Hydrobiologie). De juiste selectie is geen onderdeel van de Aquo-standaard, maar de attributen en domeinwaarden voor de juiste selectie moeten wel in de Aquo-standaard beschikbaar zijn.

Overigens zal een goed beoordelingssysteem zelf de juiste selectie op de monitoringgegevens moeten kunnen maken.

Terug naar de paginatop