FAQ Aquo

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Aquo aan. Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan eens in één van de andere FAQ's op deze pagina. Kunt u daarin uw vraag ook niet vinden, neem dan contact op met onze servicedesk.


Wat is Aquo?

Aquo is dé uniforme taal binnen de watersector. En heeft als doel de uitwisseling van gegevens binnen de watersector te verbeteren.

De term ‘Aquo’ wordt gebruikt om standaardisatie-afspraken binnen het hele waterdomein te kenmerken. Aquo betekent letterlijk ‘water’ in de kunsttaal Ido. Binnen Aquo kennen we verschillende soorten afspraken die zich kenmerken door het niveau van consensus, de mate van verplichting en de grootte van de toepassingsgroep.

Lees meer over de soorten afspraken op de pagina Indeling Aquo.

Terug naar de paginatop

Wat valt onder de Aquo-standaard?

Aquo bestaat uit veel verschillende onderdelen. Het deel van Aquo dat op de pas toe of leg uit lijst geplaatst is, valt onder de Aquo-standaard. Aquo biedt standaarden voor definities van termen en begrippen, voor gegevensopslag, voor gegevensuitwisseling en voor de verwerking en presentatie van gegevens in de watersector.

Lees meer over welke Aquo-onderdelen precies onder de Aquo-standaard vallen op de pagina Aquo-onderdelen.

Terug naar de paginatop

Wat is het nut van de Aquo-standaard?

De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. De standaard draagt daarmee bij aan kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert tijd- en geldwinst op.

Lees meer op de pagina de Winst van Aquo.

Terug naar de paginatop

Ben ik verplicht de Aquo-standaard gebruiken?

De Aquo-standaard is opgenomen in Lijst met open standaarden voor ‘pas toe of leg uit' van het Forum Standaardisatie. Met als toepassingsgebied  ‘Gegevensverzameling, -vastlegging en -uitwisseling voor het beheer van waterkeringen, oppervlaktewater en afvalwaterzuivering’. Dit betekent dat overheden verplicht zijn toepassing van deze open standaarden te eisen (‘pas toe') bij aanschaf of (ver)bouw van ICT-systemen/-diensten.

Lees meer op de pagina Pas toe of leg uit.

Terug naar de paginatop

Wat zijn de kosten voor het gebruik van de Aquo-standaard?

De Aquo-standaard is een open standaard. Aan het gebruik ervan zijn voor u geen kosten verbonden. Voor vragen over de standaard kunt u bij onze Servicedesk terecht, ook daar zijn geen kosten aan verbonden.

Als u de Aquo-standaard wilt implementeren moeten er initiële kosten worden gemaakt. Het gaan toepassen van een standaard betekent namelijk investeren in kennis en aanpassen van applicaties. Ook zijn er kosten verbonden aan het beheren van de standaard, daarbij moet worden erkend dat de baten van standaardisatie vaak niet direct toe te rekenen zijn aan de organisaties die de investeringen doen. Deze baten liggen vaak verderop in de keten.

Lees meer op de pagina de Winst van Aquo.

Terug naar de paginatop

Wie beheert de Aquo-standaard?

Het Informatiehuis Water (IHW). IHW is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen en is opgericht in 2010. Het heeft als missie om uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterbeheerders en om deze informatie beschikbaar te stellen aan belanghebbenden. De standaard wordt mede actueel gehouden door inbreng van gebruikers.

Lees meer op de pagina Over Aquo.

Terug naar de paginatop

Hoe is de Aquo-standaard tot stand gekomen?

A: De Aquo-standaard is het resultaat van verschillende standaarden die door waterbeheerders in het verleden zijn opgezet en die vervolgens door de Informatiedesk Standaarden Water (IDsW) in 2003 in beheer zijn genomen en geïntegreerd zijn tot één geheel, de Aquo-standaard. In 2010 is de Aquo-standaard in beheer gekomen bij IHW. IHW zorgt nu voor beheer en onderhoud van de standaard en volgt de ontwikkelingen die nodig zijn om de standaard up-to-date te houden.

Lees meer op de pagina Historie.

Terug naar de paginatop

Vindt er afstemming met (inter)nationale standaarden plaats?

De Aquo-standaard is van toepassing voor de Nederlandse watersector. Er zijn echter ook internationale standaarden voor de uitwisseling van gegevens in het waterdomein. De grens tussen water en bodem is niet zo scherp als het gaat om het uitwisselen van informatie. Daarom wordt de Aquo-standaard continu afgestemd met andere (inter)nationale standaarden. Met het SIKB, die de standaard voor de uitwisseling van (water)bodemdata beheerd gaat de afstemming al verder: een aantal domeintabellen worden gezamenlijk beheerd.

Lees meer op de pagina Afstemming veld.

Terug naar de paginatop

Wie maken gebruik van de Aquo-standaard?

De Aquo-standaard is ontwikkeld als standaard voor gegevensuitwisseling en gegevensbeheer binnen de watersector. Daarom zullen vooral de waterbeheerders er gebruik van maken, maar ook laboratoria en adviesbureaus die gegevens uitwisselen met de verschillende waterbeheerders. Echter hebben ook inkopers, beleidsmaker, managers en softwareontwikkelaars te maken met de Aquo-standaard. Zij dragen zorg voor de implementatie van de Aquo-standaard in de organisatie of het informatiesysteem.

Lees meer op de pagina's Aquo Voor ….

Terug naar de paginatop

Hoe kan ik starten met de Aquo-standaard?

Wellicht helpt het stappenplan voor de inbedding in uw organisatie of de implementatie in uw informatiesysteem. Leest u vooral ook eens de pagina Aquo-onderdelen. Daarnaast kunt u gebruik maken van de producten- en dienstencatalogus. In dit overzicht staan alle Aquo-producten en -diensten die u kunt gebruiken om aan de slag te gaan.

Lees meer op de pagina Producten en diensten.

Terug naar de paginatop

Wat moet ik doen als ik iets mis in de Aquo-standaard?

Een standaard, en daarmee ook de Aquo-standaard, is nooit af. Er komen altijd nieuwe onderdelen van het waterdomein bij, of onderdelen worden verder uitgewerkt. Als er iets ontbreekt in de standaard is het in eerste instantie meestal voldoende om een mailtje naar onze Servicedesk te sturen met een beschrijving van wat u mist. Wilt u een domeinwaarde of definitie laten opnemen dan kunt u een wijzigingsverzoek indienen bij de Servicedesk.

Lees meer op de pagina Indienen wijziging.

Terug naar de paginatop

Wat moet ik doen als ik een fout constateer in de Aquo-standaard?

Bij het toepassen van de Aquo-standaard komen er nieuwe inzichten. Een standaard, en daarmee ook de Aquo-standaard, is nooit af. Er komen altijd nieuwe onderdelen van het waterdomein bij, of onderdelen worden verder uitgewerkt. Het kan daarom zijn dat onderdelen uit de standaard verouderd zijn of dat er veranderd inzicht is met betrekking tot de materie. Vindt u een een fout, stuur dan een e-mailbericht naar de Servicedesk met een goede beschrijving van de geconstateerde fout. We stellen dat zeer op prijs! Uw melding gaat vervolgens mee in de wijzigingsprocedure.

Lees meer op de pagina's in het submenu Aquo-wijzigingen.

Terug naar de paginatop

Op welke wijzigingen in de Aquo-standaard heb ik inspraak?

Het Informatiehuis Water heeft in overleg met gebruikers een impactmatrix opgesteld. De wijzigingsvoorstellen met een middelgrote of grote impact worden altijd eerst voorgelegd aan een expertgroep en/of een technische werkgroep alvorens het CCvD-D besluit tot al dan niet doorvoeren van de wijziging. U, als gebruiker/indiener, kunt het wijzigingsvoorstel toelichten tijdens een expert- of technisch werkgroep. Een wijzigingsvoorstel op de standaard mag pas worden doorgevoerd als alle gebruikers er in consensus mee instemmen.

Lees meer op de pagina's in het submenu Aquo-wijzigingen.

Terug naar de paginatop

Op wijzigingen met een kleine impact heb ik dus geen inspraak?

U heeft wel degelijk inspraak op wijzigingen met een kleine impact. Alleen worden deze wijzigingen zo snel mogelijk doorgevoerd zodat het werkproces zo min mogelijk vertraging ondervindt. De Aquo-specialisten behandelen de aanvraag voor opname met de grootst mogelijke zorg. Constateert u niettemin een fout, dan kunt u dit te allen tijde melden bij de Servicedesk van IHW.

Kleine wijzigingen in de Aquo-domeintabellen en Aquo-lex worden maandelijks gepubliceerd op de pagina Huidige update. Op deze wijze worden ook kleine wijzigingen inzichtelijk gemaakt voor de gebruikers.

Lees meer op de pagina's in het submenu Aquo-wijzigingen.

Terug naar de paginatop

Hoe lang duurt het voordat een wijzigingsverzoek is doorgevoerd?

Na het indienen van een wijzigingsverzoek ontvangt u binnen 2 werkdagen van de Servicedesk een ontvangstbevestiging. De doorlooptijd van het wijzigingsverzoek is afhankelijk van de impact van de wijziging. Bij kleine wijzigingen streven wij er naar om de wijziging binnen 10 werkdagen door te voeren. Soms duurt dit echter langer omdat de verstrekte informatie niet volledig is of omdat de aanvraag complex is. In dat geval wordt binnen 10 werkdagen contact met u opgenomen.

Wijzigingen met een middelgrote of grote impact worden voorgelegd aan de gebruikers van de Aquo-standaard. Voor wijzigingen met een middelgrote impact wordt dit tweemaal per jaar gedaan. Wijzigingen met een grote impact worden eenmaal per jaar voorgelegd. Dit betekent dat de doorlooptijd op kan lopen tot wel anderhalf jaar. Vanzelfsprekend wordt u hier door de Servicedesk over geïnformeerd.

Lees meer op de pagina's in het submenu Aquo-wijzigingen.

Terug naar de paginatop

De Aquo-standaard is zeer omvangrijk, wat is voor mij van belang?

De Aquo-standaard is zeer omvangrijk. Niet alle onderdelen van Aquo zijn van toepassing op alle werkvelden binnen de watersector. Daarom is per werkveld, sub-werkveld en eventueel kennisgebied aangegeven welke onderdelen van de Aquo-standaard van toepassing zijn.

Ontbreekt uw werkveld of kennisgebied? Neem contact op met onze Servicedesk. Zij kunnen u precies vertellen hoe u met de Aquo-standaard aan de slag kunt.

Lees meer op de pagina over uw werkveld.

Terug naar de paginatop

Wat is het verschil tussen de domeintabel Parameter en een Aquo-parameterlijst

In de domeintabel Parameter, te raadplegen in de Aquo DS, staan alle parameters (en grootheden). In de Aquo-parameterlijsten zijn per (sub)werkveld de relevante parameters uit de domeintabel Parameter opgenomen. De parameters in een Aquo-parameterlijst zijn dus een kleine subset van de domeintabel Parameter. Daarnaast worden in de Aquo-parameterlijst ook de gangbare eenheid, hoedanigheid en compartiment voor het betreffende werkveld vermeld.

Lees meer op de pagina Aquo-parameterlijsten.

Terug naar de paginatop

Welke parameters voor mijn werkveld van belang zijn?

Voor een aantal (sub)werkvelden zijn Aquo-parameterlijsten opgesteld. In deze lijsten zijn  de voor dit werkveld relevante parameters gebundeld. Daarnaast worden in de Aquo-parameterlijst ook de gangbare eenheid, hoedanigheid en compartiment voor het betreffende werkveld vermeld. Als er voor uw werkveld een Aquo-parameterlijst beschikbaar is, wordt dit vermeld op de pagina over uw werkveld.

Lees meer op de pagina Aquo-parameterlijsten.

Terug naar de paginatop

Wat is een waarnemingssoort?

Omdat veel gebruikers bij het meetresultaat liever één nummer vastleggen dan de aparte velden parameter, eenheid, hoedanigheid en compartiment is de waarnemingssoort in het leven geroepen. Het WNS-nummer staat voor een vaste combinatie van de hiervoor genoemde attributen. Om een volledig Aquo-conforme uitwisseling van een meting te doen is het uitwisselen van een waarnemingssoort niet voldoende. Bij deze uitwisseling is het verplicht de losse elementen te benoemen, bovendien ontbreken in de waarnemingssoort enkele belangrijke en verplichtte elementen die meer informatie over een meting geven.

Lees meer op de pagina Aquo-domeintabel Waarnemingssoort.

Terug naar de paginatop

Waarom is de grootheid geen onderdeel van de waarnemingssoort?

Om te beginnen is dit historisch zo gegroeid. De waarnemingssoort was er al voordat de grootheid in de Aquo-standaard is opgenomen.

Omdat er steeds meer vraag komt naar de grootheid die bij een bepaalde waarnemingssoort gebruikt moet worden, heeft IHW een mapping gemaakt tussen de waarnemingssoort en de grootheid. Niet voor alle waarnemingsoorten is het echter mogelijk om een grootheid toe te kennen. Deze waarnemingssoorten staan in de mapping opgenomen onder de groep “niet eenduidig”.

Lees meer op de pagina mapping Grootheid – Waarnemingssoort.

Terug naar de paginatop