<< >> Titelpagina Inhoud

Geometriebeschrijving


Inleiding

In tabel 1 staan de beschrijvingen die al in de GUW94 beschikbaar waren; deze zijn overgenomen in de Gegevensstandaard Water 1996. Hierin zijn de voorgestelde aanvullingen geintegreerd met de al aanwezige geometriebeschrijving. Bij representatie is het voorgestelde symbool en de herkomst aangegeven. Bij de oplevering van de GW96 zal de symbooltabel uit de Handleiding bij de GUW94 overgenomen worden. Waar mogelijk zal het symbool zelf opgenomen worden als DXF bestand.

De volgende bronnen zijn geraadpleegd:

De NEN-normen zijn al bij de samenstelling van de symbooltabel in de GUW94 gebruikt. NEN3256 is nog steeds in behandeling, maar de verwachting is dat het concept uit 1994 vrijwel ongewijzigd uitgegeven wordt. Restrictie: dit normontwerp heeft betrekking op grootschalige basiskaarten (1:200 tot 1:2000). In de nieuwe versie zal in beperkte mate het gebruik van kleur aanbevolen worden. In de symbooltabel bij de GW96 zal dit nog niet meegenomen worden.

Voor de MD-produkten (o.a. Rivierkaarten) is er wel een ad-hoc standaard, maar de beschrijving daarvan is nog niet volledig. Een groot aantal symbolen is in DXF en ArcInfo formaat beschikbaar. Van de nog ontbrekende symbolen in de GW96 kwam echter alleen Radarpost voor in een overzichtstabel.

In het Handboek Vaarwegkenmerken is bij de genoemde objecten geen geometriebeschrijving opgenomen, maar de illustraties bij Haven, Zwaai/ligplaats en Ankerplaats zijn bruikbaar (simpele lijn/vlaksymbolen).In INIS zijn geen bruikbare symbolen beschikbaar; deze applicatie is eerder gericht op schematisatie van vaarwegen. De symbolen op de ANWB-kaarten hebben ten dele een complexe vorm tegen zwarte achtergrond en zijn niet zo geschikt voor plaatsing in het kaartbeeld, met uitzondering van: Baken, Radarpost en Veer. De ANWB-symbolen voor Zwaaiplaats, Wacht/ligplaats en Ankerplaats zijn vereenvoudigd tot puntsymbolen.

Voor Baken zijn er afhankelijk van het soort baken veel verschillende symbolen beschikbaar. Er is gekozen voor een eenvoudig generiek symbool voor Baken, afgeleid van de ANWB en TDN-symbolen.

Duin, kreukelbermverdediging, vooroeververdediging, asfalt, gras etc. zijn soorten profielverdediging. Voorgesteld wordt om als symbool: te kiezen: Prof.verdediging algemeen (GUW94, sym 81, NEN3256)

Voor (kenmerk)vakken zal de representatie sterk afhangen van de soort indeling. De (lijn)geometrie wordt bepaald door de onderliggende infrastructuur (weg, waterkering, oppervlakte water et cetera).

Rioleringselementen: hiervoor wordt verwezen naar NEN 3219. Symbolen worden niet individueel opgenomen.

Bron komt niet voor op Nederlandse kaartprodukten, hiervoor is een eenvoudig symbool van de Belgische topografische kaart genomen.

Aandachtspunten voor vervolg

Veel van de voorgestelde symbolen hebben betrekking op een beperkte range van kaartschalen(doorgaans grootschalig). Verder is er in de symbooltabel nog geen gebruik gemaakt van kleur en is er geen onderscheid gemaakt tussen scherm- en kaartrepresentaties. Dit is waarschijnlijk pas zinvol zijn bij het ontwerpen van een applicatie.

Entiteiten met geometrische kenmerken

Onderstaand een overzicht van GW'96-entiteiten waarvoor geometrische rubrieken zijn ingevuld.

Na de tabel volgt een overzicht van de symbolen waarnaar wordt gerefereerd.

Entiteit

Grafisch primitief
Geometriebepaling
Representatie
1D-Bodemsprong
23 (NEN 1330)
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak" bij de entiteit '1D-Kunstwerk'.

1D-Brugpijler
24 (NEN 1330)
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak"

1D-Duiker
29, 30 (NEN 1330)
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak"

1D-Dwarsprofiel
punt
Het 1D-dwarsprofiel wordt gedefnieerd in een virtueel vlak loodrecht op de richting van een 1D-vak.

1D-Dwarsprofiel-cirkelboog
Cirkel
De straal van de cirkel

1D-Dwarsprofiel-lijn
lijn
De breedte per niveau

1D-Dwarsprofiel-trapezium
lijn
De afmetingen van een trapezium: bodemniveau bodembreedte taludhelling maximale diepte

1D-Gebied
vlak
Het gebied gelegen binnen de lijn die de begrenzing van het gebied aangeeft

1D-Gemaal
31 (NEN 1330)
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak"

1D-Hevel
36 (UvW)
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak"

1D-Knooppunt
punt
Begin- of eindpunt van een 1D-vak. Indien meerdere 1D-vakken in een knooppunt samenkomen is een knoop tegelijk beginpunt van een of meer 1D-vakken en eindpunt van een of meer andere 1D-vakken.

1D-Krooshek
Punt
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak" bij de entiteit '1D-Kunstwerk'.

1D-Kunstwerk
punt
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak".

1D-Kunstwerk-algemeen

Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak".

1D-Kunstwerkpunt
punt
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand-in-1D-vak".

1D-Lozingspunt
punt
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak".

1D-Randknooppunt
Punt
Begin- of eindpunt van een 1D-vak

1D-Rekenpunt
punt
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak"

1D-Schematisatiepunt
punt
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak".

1D-Schuifstuw
42 (NEN 1330)
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak"

1D-Segment
lijnstuk(ken)
Een 1D-segment wordt gedfinieerd door de 1D-segmentpunten waartussen het is gelegen. Het is mogelijk dat een segment een splitsing of samenvoeging van 1D-vakken omvat. In zo'n geval wordt het segment door meer dan twee 1D-segmentpunten begrensd.

1D-Segmentpunt
punt
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak"

1D-Stuw
42,43 (NEN 1330) en 43 (UvW)
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak" bij de entiteit '1D-Kunstwerk'.

1D-Stuw-uitgebreid
28 (UvW)
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak" bij de entiteit '1D-Kunstwerk'.

1D-Stuwduiker
42+29 (NEN 1330)
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak" bij de entiteit '1D-Kunstwerk'.

1D-Uitvoerpunt
punt
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement "afstand in 1D-vak"

1D-Uitvoertraject
Lijnstukken die de tot het 1D-uitvoertraject behorende 1D-rekenpunten verbinden
Vanuit het 1D-rekenpunt dat is aangewezen als het beginpunt van het 1D-uitvoertraject worden de aangegeven vakken doorlopen tot aan het 1D-rekenpunt dat is aangewezen als het eindpunt van het 1D-uitvoertraject.

1D-Vak
lijn
Een 1D-vak is gedefinieerd door de twee 1D-knooppunten waartussen het is gelegen. Het ene 1D-knooppunt wordt aangewezen als beginknoop van het 1D-vak, het andere is het eindknooppunt. De afstand in een 1D-vak wordt altijd gemeten vanuit de beginknoop.

Administratief geb.
Vlak
De (virtuele) grenzen van het gebied
Vlak omgrensd door lijn
Afrastering
lijn
hartlijn
NEN 3256 Terreinafscheiding; GUW lijnsymbool 112
Afvalwater transportwerk
Lijn
De geometrie wordt bepaald door het hart van de transportleiding.
Symboolnr. 97: persleiding Symboolnr. 98: vrij vervalleiding
Afw.eenh.
Vlak
De (virtuele) grenzen van het gebied
Vlak omgrensd door lijn
Ankerplaats
Punt
In oppervlaktewater: puntsymbool in midden feitelijke contour
Afgeleid van ANWB-symbool. GW'96 symbool 136
Aquaduct
- Kleinschalig/midschalig: punt - Grootschalig: vlak
- Kleinschalig/midschalig: het hart van het aquaduct, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak - Grootschalig: de feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: symboolnr. 21 in kruising met waterloop; het symbool wordt indien mogelijk meegeschaald met de lengte van het aquaduct - Grootschalig: afbeelding feitelijke contouren
Asfalt

Zie Profielverdediging

Baken
punt
hart van de locatie
Afgeleid van de Topografische Dienst 1:25000 en de ANWB GW'96 symbool 131. Voor specialistische bakens en (licht-)boeien zie de ANWB Grote rivierkaart
Bekleding waterk.
Grootschalig: vlak
- Kleinschalig/midschalig: niet van toepassing - Grootschalig: gebied waar de bekleding gelegen is
Vlak
Bellenscherm
Lijn
Kleinschalig/midschalig: locatie bellenscherm Grootschalig: begin- en eindpunt van het bellenscherm
Kleinschalig/midschalig: symboolboolnr. 22 Midschalig/grootschalig: lijnnr. 73
Beplanting

Zie subentiteiten Puntvormige beplanting en Lijnvormige beplanting

Bodemval
Punt
Het hart van de bodemval/drempel, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak
Symboolnr. 23, geschaald
Borden/masten
Punt
Hart van de constructie
NEN 3256; open cirkel + lettercode. GW'96 symbool 124
Boulevard

Zie profielverdediging

Bouwwerk
Vlak
Feitelijke contouren
NEN 3256; Vlak omsloten door lijn GW'96 lijntype 71
Breuksteen

Zie profielverdediging

Breuksteen-asfalt

Zie profielverdediging

Bron
Punt
Punt van ontspringen
Topografische kaart 1:50000 Belgie: stip. GW'96 symbool 121
Brug
- Kleinschalig/midschalig: punt - Grootschalig: vlak
- Kleinschalig/midschalig: het hart van het brugdek, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak - Grootschalig: de feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: - symboolnr. 24: vaste brug - symboolnr. 25: beweegbare brug Indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de brug - Grootschalig: afbeelding feitelijke contouren
Bunkerstation
Punt
Op positie hartpunt
Conform NEN 3256 borden/masten: cirkel met lettercode BU. GW'96 symbool 123
Comp. (waterk.)
Vlak
De (virtuele) grenzen van het compartiment
Vlak omgrensd door lijn
Coupure
Kleinschalig/midschalig: punt Grootschalig: vlak (voorzover van toepassing)
- Kleinschalig/midschalig: het hart van de coupure, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak - Grootschalig: eventueel feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: symboolnr. 26 - Grootschalig: weergave feitelijke contouren (voorzover van toepassing)
Damwand
- Kleinschalig/midschalig: lijn - Grootschalig: vlak (voorzover van toepassing)
- Kleinschalig/midschalig: begin- en eindpunt van de damwand - Grootschalig: eventueel de feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: lijnnr. 82 - Grootschalig: weergave feitelijke contoueren (voorzover van toepassing)
Dijknol
- Kleinschalig/midschalig: lijn - Grootschalig: vlak (voorzover van toepassing)
- Kleinschalig/midschalig: begin- en eindpunt van de dijknol - Grootschalig: eventueel de feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig - Grootschalig: weergave feitelijke contoueren (voorzover van toepassing)
Dijkpaal
Punt
Locatie van de dijkpaal/strandpaal
Symboolnr. 27
Dijkring
Vlak
De (virtuele) grenzen van de dijkring
Vlak omgrensd door lijn
Doorlaatwerk
Kleinschalig/midschalig: punt Grootschalig: vlak (voorzover van toepassing)
- Kleinschalig/midschalig: het hart van het doorlaatwerk, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak - Grootschalig: eventueel feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: symboolnr. 28 - Grootschalig: weergave feitelijke contouren (voorzover van toepassing)
Duiker
- Kleinschalig/midschalig: punt - Grootschalig: vlak
- Kleinschalig/midschalig: het hart van de duikerconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak - Grootschalig: feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: - niet afsluitbare duiker: symboolnr. 29 - afsluitbare duiker: symboolnr. 30 Het symbool wordt indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de duiker - Grootschalig: afbeelding feitelijke contouren
Duin

Zie profielverdediging

Dwarsprof. waterk.
- Kleinschalig/midschalig: punt - Grootschalig: lijn
- Kleinschalig/midschalig: de exacte ligging van het actuele profiel in het terrein - Grootschalig: lijn haaks op waterkering op de locatie van het dwarsprofiel die het begin en eindpunt aangeeft van het dwarsprofiel
- Kleinschalig/midschalig: symboolnr.: 13 - Grootschalig: lijn
Dwarsprof.-segment

Een dwarsprofiel-segment is een virtuele opdeling van een dwarsprofiel. Derhalve volgen de geometriekenmerken die van profielverdediging

Electriciteitskabel
Lijn
Hartlijn
Symbool 90
Figuurweergave
Bitmap of vectortekening


Gasleiding
Lijn
Hartlijn
Symbool 95
Gebied

Zie subtypen

Gemaal
- Kleinschalig/midschalig: punt - Grootschalig: vlak
- Kleinschalig/midschalig: het hart van de eigenlijke gemaalconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak - Grootschalig: feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: afhankelijk van de waarde van het attribuut 'type' kan bij de representatie voor een andere symboliek worden gekozen, te weten: symboolnr. 31: aandrijving gemaal algemeen symboolnr. 32: motorgemaal symboolnr. 33: elektrisch aandrijving gemaal symboolnr. 34: gemaal aangedreven door wind symboolnr. 52: kleine windmolen symboolnr. 53: grote windmolen Het symbool wordt indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van het gemaal - Grootschalig: afbeelding feitelijke contouren
Geotechnisch prof.
Lijn
Ligging van het geotechnisch profiel begrensd door begin- en eindpunt (evenwijdig aan de waterkering)
Lijn
Geparametriseerde weergave

Zie profielen

Gras

Zie profielverdediging

Haven
Lijn
Werkelijke omtrek haven
Handboek vaarwegkenmerken; lijntype als bij oppervlaktewater.
Hevel
- Kleinschalig/midschalig: punt - Grootschalig: vlak
- Kleinschalig/midschalig: locatie van de constructie - Grootschalig: feitelijke contouren hevel
- Kleinschalig/midschalig: symboolnr. 36 Het symbool wordt indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de syphon - Grootschalig: weergave feitelijke contouren
Hoofden
Lijn
Grootschalig/midschalig: feitelijke contouren. Kleinschalig: hartlijn
Lijntype 71
Hoogtepunt
Punt
Positie van opnemen hoogtepunt
Hoogtecijfer (tekst)
Inspectieput

Zie Rioleringselement

Kabel/leiding
Lijn.
De geometrie wordt bepaald door het hart van de kabel/leiding.
Symboolnr. 90: electriciteitskabel Symboolnr. 91 of 92: telecommunicatiekabel (PTT) Symboolnr. 93: overige kabel Symboolnr. 94: drinkwaterleiding Symboolnr. 95: gasleiding Symboolnr. 96: riolering Symboolnr. 97: persleiding leiding van zuiveringschap Symboolnr. 98: vrijvervalleiding Symboolnr. 99: overig leiding/buizen
Kad. perc.
Vlak
Omtrek van het perceel bepaald aan de hand van karakteristiek punten in het terrein, zoals aangegeven door het Kadaster
Vlak omgrensd door lijn
Kade/laad-loswal
Lijn/vlak
Feitelijke omtrek of lijn met werkelijke lengte kade
Handboek vaarwegkenmerken: vlak met diagonale arcering. Lijnsymbool 81 (profielverdediging) gebruiken
Kademuur
- Kleinschalig/midschalig: lijn - Grootschalig: vlak (voorzover van toepassing)
- Kleinschalig/midschalig: begrenzing van de kademuur bepaald door karakteristieke punten, voorzover deze zich niet aan de zijde van de te beschermen walzijde bevinden - Grootschalig: eventueel de feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: lijnnr. 83 - Grootschalig: weergave feitelijke contouren (voorzover van toepassing)
Keerwand
- Kleinschalig/midschalig: lijn - Grootschalig vlak (voor zover van toepassing)
- Kleinschalig/midschalig: begrenzing van de kademuur bepaald door karakteristieke punten - Grootschalig: eventueel feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: lijnnr. 84, waarbij het middels blokje wordt weggelaten; - Grootschalig: afbeelding feitelijke contouren (voorzover van toepassing)
Kenmerkvak

Zie Vak

Knooppunt
Punt
Locatie knooppunt, samenvallend met de hartlijn van de waterloop of bij een kruising van waterlopen, samenvallend met het snijpunt van hartlijnen
Symboolnr.: 12
Kreukelberm-verdediging

Zie profielverdediging

Kunstwerk

Zie subtypen

Lengteprof. waterk.
Lijn
Ligging van het lengteprofiel begrensd door begin- en eindpunt, evenwijdig aan of samenvallend met de hartlijn van de waterloop/waterkering
Lijn
Licht
Punt
Op hartpunt constructie
Generalisatie van diverse symbolen (INIS/ANWB). Symbool 132
Lijnvormige beplanting
Lijn
Hartlijn
Generalisatie van NEN 3256. Symbool 113
Lijnweergave

Zie profiel

Locatie
Punt
Punt van opnemen (indien niet gekoppeld aan een fysiek object)
Punt
Loz./onttr./ afv./aanv.punt

Zie subentiteiten.
GW'96 symbolen 61-64
Loz./onttr.voorz.

Zie overig vastgoedelement

Loz.punt
Punt
Hart van de constructie van het lozingspunt. Het driehoekje staat ter plekke van de constructie. De punt van de peil staat op de plaats van de lozing. De constructie van waaruit wordt geloosd hoeft niet altijd in de onmiddellijke nabijheid van het lozingspunt te liggen. De lengte en de richting van de pijl kunnen derhalve vari%ren.
Symboolnr. 61
Meetloc.
Punt
Het hart van de locatie
Symboolnr. 65
Meetpunt
Punt
Het hart van het meetpunt
- Symboolnr. 66: meetpunt waterkwantiteit - Symboolnr. 67: meetpunt waterkwaliteit - Symboolnr. 68: meetpunt grondwater
Nooduitlaat

Zie rioleringselement

Opp.water

Zie 'waterloop' en 'watervlakte'

Opstal

Zie subentiteiten

Overig v.g.e.
- Kleinschalig/midschalig: punt/lijn - Grootschalig: eventueel vlak

Te ontlenen aan NEN-normen of representatie Top-dienst (Nen 3256 en RAVI-rapport nr. 16)
Peilgeb.
Vlak
De (virtuele) grenzen van het gebied
Vlak omgrensd door lijn
Precario-object

Zie bijbehorend vastgoedelement

Prof.

Zie subtypen

Prof. opp.water
Dwarsprofiel - Kleinschalig/midschalig: punt - Grootschalig: lijn Lengteprofiel Lijn
Dwarsprofiel - Kleinschalig/midschalig: de exacte ligging van het actuele profiel in het terrein - Grootschalig: lijn haaks op waterloop op de locatie van het dwarsprofiel die het begin en eindpunt aangeeft van het dwarsprofiel Lengteprofiel Ligging van het lengteprofiel begrensd door begin- en eindpunt, evenwijdig aan of samenvallend met de hartlijn van de waterloop
Dwarsprofiel - Kleinschalig/midschalig: symboolnr.: 13 - Grootschalig: lijn Lengteprofiel Lijn
Prof.weergave

Zie profielen

Profielverdediging
Lijn
Hartlijn constructie
Symbool 81
Puntvormige beplanting
Punt
Op hartpunt stam
NEN 3256; boom Symbool 126
Put
Punt
Het hart van de put, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak
Symboolnr. 37
Put/meetvoorz.
Punt
Op hartpunt constructie
Symbool 68
Radarpost
Punt
Op hartpunt positie
ANWB Grote rivierenkaart: cirkel+code RA. Symbool 122
Rechtsverh.vak
Lijn
De virtuele hartlijn van het vak; in de lengterichting valt deze hartlijn samen met de hartlijn van de waterloop
Lijn
Rioleringselement
Punt
Het hart van de locatie van het object
De representatie is ten dele gestandaardiseerd via NEN 3219.
Rioolbem.geb.
Vlak
De omtrek van het gebied
Vlak omgrensd door lijn
Rioolgemaal

Zie rioleringselement

Riooloverst.

Zie rioleringselement

Rwzi
Punt
- Kleinschalig/midschalig: hart van de locatie van de rwzi - Grootschalig: feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: symboolnr. 69 - Grootschalig: afbeelding feitelijke contouren
Rwzi - complex
Vlak
Grootschalig/midschalig: feitelijke afmeting Kleinschalig: hartpunt complex
Symbool 69
Scherm
Lijn
Begin- en eindpunt van het scherm
Lijnnr. 72
Sein
Punt
Op hartpunt positie
RAVI 16: Sein/verkeerslicht (Q63, G8102): twee concentrentische cirkels. Symbool 125
Signaal
Lijn
Hartlijn
Telecommunicatiekabels. Symbolen 91 en 92
Sit.tekening
Vlak
Ligging van de situatietekening begrensd door begin- en eindpunt, evenwijdig aan de waterkering
Vlak omgrensd door lijn
Sluis
- Kleinschalig/midschalig: punt - Grootschalig: vlak
- Kleinschalig/midschalig: het hart van de sluisconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak - Grootschalig: feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: het symbool wordt bepaald door het type sluis, te weten: - symboolnr. 38: keersluis - symboolnr. 39: uitwateringssluis/spuisluis/duikersluis/inlaatsluis - symboolnr. 40: schutsluis naar een zijde - symboolnr. 41: schutsluis naar twee zijden De peil in het symbool wijst naar de kant van het hoge water. Het symbool wordt indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de sluis - Grootschalig: weergave feitelijke contouren
Steenzetting

Zie profielverdediging

Stuw
- Kleinschalig/midschalig: punt - Grootschalig: vlak
- Kleinschalig/midschalig: het hart van de stuwconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak - Grootschalig: feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: het symbool hangt af van het type stuw: - symboolnr. 42: vaste stuw - symboolnr. 43: regelbare stuw niet automatisch - symboolnr. 44: regelbare stuw automatisch Het symbool wordt indien mogelijk meegeschaald met de breedte van de stuw - Grootschalig: afbeelding feitelijke contouren
Syphon
- Kleinschalig/midschalig: punt - Grootschalig: vlak
- Kleinschalig/midschalig: middelpunt van de lengteas van de syphon - Grootschalig: feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: - symboolnr. 45: niet afsluitbare syphon - symboolnr. 46: afsluitbare syphon Het symbool wordt indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de syphon - Grootschalig: afbeelding feitelijke contouren
Terr.
Vlak
De omtrek van de eenheid grond; vaak vallen de grenzen samen met een afscheiding, een waterloop of andere topografische grenzen.
Vlak omgrensd door lijn
Vaarweg
Lijn
Als oppervlaktewater

Vak

Volgt geometrie van onderliggende infrastructuur

Vaste dam
- Kleinschalig/midschalig: punt - Grootschalig: vlak
- Kleinschalig/midschalig: het hart van de vaste dam, bepaald door de karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak - Grootschalig: feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: symboolnr. 47 Het symbool wordt indien mogelijk meegeschaald met de breedte van de dam - Grootschalig: afbeelding feitelijke contouren
Veer
Lijn
Hartlijn op oppervlaktewater
Autoveer: lijnsymbool 114 Voetveer: lijnsymbool 115
Vispassage
- Kleinschalig/midschalig: punt - Grootschalig: vlak
- Kleinschalig/midschalig: het hart van de vispassage, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak - Grootschalig: feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig: symboolnr. 48 Het symbool wordt indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de vispassage - Grootschalig: afbeelding feitelijke contouren
Vloeistofleiding
Lijn
Hartlijn
Drinkwaterleiding: symbool 94
Voorde
Punt
Het hart van de voorde, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van het object
Symboolnr. 49 Het symbool wordt indien mogelijk meegeschaald met de lengte van de voorde
Vooroever-verdediging

Zie profielverdediging

Vuilvang
- Kleinschalig/midschalig: punt - Grootschalig: vlak
- Kleinschalig/midschalig: het hart van de vuilvangconstructie, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak - Grootschalig: feitelijke contouren
- Kleinschalig/midschalig. - symboolnr. 50: vangbalk - symboolnr. 51: krooshek Het symbool wordt indien mogelijk meegeschaald met de breedte van de vuilvang - Grootschalig: afbeelding feitelijke contouren
Wacht-/ligplaats
Punt/vlak
Feitelijke omtrek wacht/ligruimte
Symbool 137 (afgeleid van ANWB: Almanak watertoerisme)
Waterbodem
- Kleinschalig/midschalig: lijn - Grootschalig: vlak
- Kleinschalig/midschalig: de virtuele hartlijn van het traject in de lengterichting van het water - Grootschalig als vak aan te duiden
Lijnnr. 74
Waterk.
- Kleinschalig/midschalig: lijn - Grootschalig: weergave als samenstel relevante lijnen
- Kleinschalig/midschalig: ligging van de waterkering - Grootschalig: de begrenzingen van de waterkering in de zin van de keur (zie Model-keur, Unie van Waterschappen, maart 1991)
Lijn
Waterloop
Lijn

Lijn Symboolnr. 1: weergave < 3 mm. Symboolnr. 2: weergave > 3 mm.
Watervlakte
Geschematiseerd: lijn Weergave werkelijkheid: - Kleinschalig/midschalig: vlak of punt - Grootschalig: vlak
Denkbeeldige lijn langs de bovenkant van het kunstmatig aangebrachte breukvlak in het terrein, als glooiing naar het wateroppervlak en/of de omtrek van het water bij een bepaald peil of de beschoeiing als er geen kunstmatig breukvlak in het terrein is aangebracht (Samengevat: bovenkant insteek)
Geschematiseerd: lijn Weergave werkelijkheid: - Kleinschalig/midschalig: watervlakten kunnen worden weergegeven als symbool (bijvoorbeeld veenplas, vijver, poel, moeras, vel, wiel) symboolnr. 1: weergave < 3 mm. symboolnr. 2: weergave > 3 mm. symboolnr. 3: algemeen symboolnr. 4: zandvang - Grootschalig: vlak omgrensd door lijn symboolnr. 1 of 2
Weg
- Kleinschalig/midschalig: lijn - Grootschalig: vlak
- Kleinschalig/midschalig: begrenzing van de wegverharding bepaald door karakteristieke punten - Grootschalig: feitelijke contouren weg zoals begrensd door de wegkanten
- Kleinschali/midschalig: lijn - Grootschalig: weergave feitelijke contouren
Zonering (waterstaatkundig)
Vlak
De (virtuele) grenzen van de zonering
Vlak omgrensd door lijn Lijngebruik waterkering: - symboolnr. 102: kernzone waterkering; - symboolnr. 103: beschermingszone; - symboolnr. 104: buitenbeschermingszone. Lijngebruik waterloop/watervlakte: - symboolnr. 105: grens water; - symboolnr. 106: beschermingszone; - symboolnr. 107: buitenbeschermingszone.
Zuiverings-installatie

Zie procesonderdeel installatie

Zwaaiplaats
Lijn/punt
Feitelijke omtrek
Symbool 138 (Afgeleid van ANWB: Almanak watertoerisme)


Symbolen 1 - 60


Symbolen 61 - 90


Symbolen 91 - 120


Symbolen 121 - 180


<< >> Titelpagina Inhoud
© 1998 Unie van Waterschappen